Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek een kantoor of een bedrijf mag komen. Maar bijvoorbeeld ook of uw woning mag worden uitgebreid en zo ja, hoe. In het bestemmingsplan staat ook waar onder meer woningen, winkels en wegen zijn toegestaan. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond, maar ook over de maximale afmetingen van de gebouwen. Iedereen is aan het bestemmingsplan gebonden: burgers, bedrijven, instellingen en de gemeente zelf.

Het bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

 1. In de regels staat aangegeven hoe gebouwd mag worden binnen een bepaalde bestemming en op welke manier de grond gebruikt mag worden.
 2. De verbeelding is de kaart van het gebied waar de functies (bestemmingen) opstaan.
 3. In de toelichting vindt u uitleg over het bestemmingsplan en het gebied en vindt u ook aanvullende onderzoeken.

Waarom is het bestemmingsplan belangrijk?

Nederland is een klein land en er wonen veel mensen. De beschikbare ruimte moet daarom eerlijk verdeeld worden tussen woningen, bedrijven, winkels, wegen, enz. De gemeente maakt daarom bestemmingsplannen.

Meer concreet: het bestemmingsplan kan bijvoorbeeld belangrijk zijn wanneer u een huis koopt of bedrijfspand wil bouwen en wilt uitzoeken welke (ver)bouwmogelijkheden er zijn. Kijk daarbij ook altijd naar de mogelijkheden in de directe omgeving. Misschien zijn er nieuwe bouwplannen in uw omgeving die mogelijk effect kunnen hebben op uw woonkwaliteit of huiswaarde. Of u wilt een andere functie in uw pand. Kan dat? In het bestemmingsplan worden dit soort zaken geregeld.

Procedure

Een bestemmingsplan doorloopt de volgende fasen:

 • Voorontwerp
 • Ontwerp
 • Vastgesteld
 • Geldend

De procedure die nodig is om een ruimtelijk plan zoals een bestemmingsplan vast te stellen, is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening. In deze wet staat ook vermeld met welke partijen en overheden er overlegd moet worden bij het opstellen van het plan. Daarnaast wordt in sommige gevallen de mogelijkheid tot reageren (inspraak) geboden. In dat geval wordt een voorontwerp van het ruimtelijk plan ter inzage gelegd en kan iedereen daar een inspraakreactie op indienen. De resultaten uit het overleg en de inspraak worden verwerkt in het ontwerp ruimtelijke plan.

Hoe komt het bestemmingsplan tot stand? En hoe kan ik reageren?

Tijdens de ‘beginspraak’ kunt u op diverse onderwerpen reageren. Hiervoor organiseren wij informatieavonden in uw eigen wijk. De opgehaalde informatie wordt gebruikt bij het formuleren van de startnotitie aan de raad. Ook kunt u bepaalde wensen naar voren brengen. Na goedkeuring van de startnotitie stelt het college een zogenaamd ontwerpbestemmingsplan vast.

6 weken ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor iedereen 6 weken ter inzage gelegd, zowel in gedrukte vorm als digitaal. Hierop kunt u reageren, door het indienen van een zienswijze. Nadat alle reacties zijn verwerkt, stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Bent u het daarmee niet eens, dan kunt u tegen de vaststelling van het bestemmingsplan binnen 6 weken in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bijzonderheden

Gemeente Alphen aan den Rijn werkt aan haar bestemmingsplannen. Naast het bestemmingsplan Alphen Stad komen er in de toekomst ook nieuwe bestemmingsplannen voor de Kernen, het Buitengebied en Bedrijventerreinen. Vele kleinere bestemmingsplannen worden dus omgezet en aangepast naar 4 nieuwe bestemmingsplannen. Met deze 'thematische' aanpak wordt voorgesorteerd op de nieuwe Omgevingswet. Deze wet moet de regels van ruimtelijke plannen minder ingewikkeld en onduidelijk maken.

Tips

Definitieve bestemmingsplannen kunt u:

 • raadplegen via de landelijke website Ruimtelijke Plannen
  Hoe het werkt? U klikt linksboven op de website op ‘Een plan bekijken’. Vervolgens klikt u op ‘Bestemmingsplannen’. Aan de linkerkant krijgt u nu een kolom te zien met ‘Zoek op locatie’. In de zoekbalk typt u uw adres in. Dan klikt u op ‘Zoeken’. In de rechterkolom verschijnt het bestemmingsplan dat van toepassing is op uw adres
 • inzien bij de publieksbalie bij de gemeente.

Ontwerp-plannen waar u nog op kunt reageren vindt u bij Actuele bekendmakingen op deze website.

Uitgelicht