Begroting & rapportages

De begrotingscyclus van de gemeente bestaat uit een begroting, tussentijdse rapportages en een jaarrekening.

Om het collegeprogramma uit te voeren, stellen B&W meerdere documenten op: een coalitieakkoord, de kadernota, de programmabegroting en een voorjaars- en najaarsnota. Door regelmatig te kijken hoe het staat met de voortgang van de plannen en de gemaakte kosten, kan het gemeentebestuur voornemens bijsturen of nieuwe afspraken maken.

  • In het Coalitieakkoord 2014 - 2018: Daadkracht Dichtbij (pdf, 789 kB) staan politieke afspraken op hoofdlijnen. Daarbinnen is ruimte voor inbreng van de gemeenteraad en maatschappelijke partners uit de gemeente
  • In de Kadernota 2018 - 2021 (pdf, 683 kB) bepaalt de gemeenteraad jaarlijks op hoofdlijnen wat de koers de komende jaren is en wat dit, in grote lijnen, gaat kosten.
  • De Programmabegroting 2018 (pdf, 3 MB) en de publiekssamenvatting (infographic) van de Programmabegroting (pdf, 2 MB)
  • De Voorjaarsrapportage 2017 (pdf, 3 MB) geeft informatie over de uitvoering van de programmabegroting over de eerste periode van het jaar. De rapportage geeft financieel inzicht en een beeld van ontwikkelingen binnen de programma’s
  • In het Programmaverslag 2015 (pdf, 105 kB) legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur over het jaar 2015
  • De Najaarsrapportage 2016 (pdf, 2,1 MB) geeft informatie over de uitvoering van de programmabegroting over de tweede periode van het jaar. De rapportage geeft financieel inzicht en een beeld van ontwikkelingen binnen de programma’s
  • Het Jaarverslag 2016 (Jaarstukken 2016) (pdf, 4 MB) geeft informatie over de resultaten die behaald zijn op de thema's ‘zichtbare resultaten’, ‘sterk door samenwerking’ en ‘klaar voor de toekomst’.

Uitgelicht