Begroting & rapportages

De begrotingscyclus van de gemeente bestaat uit een begroting, tussentijdse rapportages en een jaarrekening.

Om het collegeprogramma uit te voeren, stellen B&W meerdere documenten op: een coalitieakkoord, de kadernota, de programmabegroting en een voorjaars- en najaarsnota. Door regelmatig te kijken hoe het staat met de voortgang van de plannen en de gemaakte kosten, kan het gemeentebestuur voornemens bijsturen of nieuwe afspraken maken.

  • In het Coalitieakkoord 2014 - 2018: Daadkracht Dichtbij (pdf, 789 kB) staan politieke afspraken op hoofdlijnen. Daarbinnen is ruimte voor inbreng van de gemeenteraad en maatschappelijke partners uit de gemeente
  • In de Kadernota 2017 - 2020 (pdf, 756 kB) bepaalt de gemeenteraad jaarlijks op hoofdlijnen wat de koers de komende jaren is en wat dit, in grote lijnen, gaat kosten. De kadernota voor 2017 is vastgesteld
  • De Programmabegroting 2017 - 2020 (pdf, 2,34 MB) bestaat uit verschillende onderdelen zoals de financiële begroting, de beleidsbegroting, met daarin het programmaplan en de paragrafen
  • De Voorjaarsrapportage 2016 (pdf, 1,17 MB) geeft informatie over de uitvoering van de programmabegroting over de eerste periode van het jaar (januari 2016 tot mei 2016). De rapportage geeft financieel inzicht en een beeld van ontwikkelingen binnen de programma’s
  • In het Programmaverslag 2015 (pdf, 105 kB) legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur over het jaar 2015
  • De Najaarsrapportage 2016 (pdf, 2,1 MB) geeft informatie over de uitvoering van de programmabegroting over de tweede periode van het jaar. De rapportage geeft financieel inzicht en een beeld van ontwikkelingen binnen de programma’s

Uitgelicht