Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Direct regelen

Als u informatie wilt over documenten die nog niet openbaar zijn gemaakt, kunt u een verzoek doen om openbaarmaking: het Wob-verzoek. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid en zo ook van de Gemeente Alphen aan den Rijn. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Iedereen kan de gemeente Alphen aan den Rijn verzoeken om informatie over welke bestuurlijke aangelegenheid dan ook.

Voorwaarden

Een Wob-verzoek kent geen vormeisen, maar moet voldoen aan de volgende inhoudelijke criteria:

  • U geeft in uw Wob-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • Uw verzoek moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is, die dus ergens is vastgelegd. Het maakt niet uit op wat voor manier.
  • Uw verzoek moet gaan om informatie waar het bestuursorgaan over beschikt.
  • De informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan, of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Kosten

Er worden over het algemeen voor de behandeling van Wob-verzoeken geen kosten in rekening gebracht.

Er worden wel kosten in rekening gebracht voor het verstrekken van kopieën in het kader van een Wob-verzoek. In uw verzoek kunt u daarom aangeven wat u maximaal aan kosten wilt betalen.

Bijzonderheden

De beslissing op een Wob-verzoek wordt uiterlijk binnen vier weken genomen nadat het verzoek is gedaan. Deze termijn kan nog eens met vier weken verlengd worden. Als dat gebeurt, wordt dat schriftelijk en gemotiveerd aan u meegedeeld voordat de eerste termijn is verstreken.

Aanvraag

  • online direct regelen (inloggen met DigiD is verplicht)
  • schriftelijk naar Gemeente Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.
    Vermeld op de envelop dat het gaat om een Wob-verzoek.

Wob-verzoeken die niet online of schriftelijk zijn ingediend worden niet in behandeling genomen.

Uitgelicht