Privacy

De gemeente Alphen aan den Rijn respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gemeente Alphen aan den Rijn verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Wij verwerken mogelijk onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • voor - en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer (BSN)

Gemeente Alphen aan den Rijn verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens wanneer hier een wettelijke grondslag voor is. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, algemeen belang en gerechtvaarigd belang.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerkt de gemeente Alphen aan den Rijn mogelijk ook bijzondere persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken mogelijk onder andere de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • medische gegevens
 • strafrechtelijk verleden
 • inkomensgegevens

Bewaartermijn

Gemeente Alphen aan den Rijn bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen zoals benoemd in de selectielijst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Delen met derden

Gemeente Alphen aan den Rijn verstrekt uw gegevens aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of uitvoering van onze taken. Met derden die uw gegevens nodig hebben in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hiermee zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Alphen aan den Rijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw gegevens.

Beveiliging

Gemeente Alphen aan den Rijn neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens onder andere in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via telefoonnummer 14 0172 of u stuurt een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.