Dien een raadgevend referendum in

U kunt gebruik maken van het raadgevend referendum als u een stemming onder de inwoners wilt over een voorgenomen besluit van de gemeenteraad. Onderwerpen voor een referendum zijn bijvoorbeeld (nieuwe) woningbouwlocaties of wijziging van het parkeerbeleid. Als u een verzoek voor een raadgevend referendum wilt indienen, moet dat aan een aantal voorwaarden voldoen.

Als u van plan bent om een referendum verzoek op te stellen, neem dan contact op met de griffie voor advies.

Voorwaarden

  • u bent kiesgerechtigd en woont in de gemeente Alphen aan den Rijn
  • een inleidend verzoek is door 600 kiesgerechtigde inwoners ondersteund. De handtekeningen moeten worden geplaatst op door de gemeente verstrekte lijsten
  • uw voorstel kan alleen gaan over onderwerpen waarover de gemeenteraad nog een besluit moet nemen. U kunt niet over alle onderwerpen een referendum indienen. Uitgezonderd zijn aanvragen over de rechtspositionele regelingen van ambtenaren, de begroting en de gemeentelijke tarieven en belastingen
  • uw definitieve verzoek moet door ten minste 2489 kiesgerechtigde inwoners ondersteund worden. In het verzoek moet duidelijk staan over welk besluit het gaat. Na het indienen beslist de gemeenteraad of er een referendum komt

Bijzonderheden

Een raadgevend referendum verloopt via verschillende stappen:

  • inleidend verzoek (met 600 handtekeningen)
  • definitief verzoek (met 2489 handtekeningen)
  • het referendum

Als uw verzoek aan de voorwaarden voldoet dan wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad wordt geadviseerd door een referendumcommissie. De uitslag van het referendum is een advies aan de gemeenteraad en is niet bindend.

Het volledige proces kunt u lezen in de referendumverordening 2018 en de subsidieregeling referendumverordening.

Tips

Uitgelicht