Wat is een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek een kantoor of een bedrijf mag komen. Of dat uw woning uitgebreid mag worden (en hoe) en waar woningen, winkels en wegen zijn toegestaan.

Het kan gebeuren dat er door bepaalde ontwikkelingen een nieuw bestemmingsplan nodig is. Of dat de gemeente in een bepaald gebied ongewenste ontwikkelingen wil tegengaan. Dan passen we het bestemmingsplan aan. 

Een bestemmingsplan is juridisch bindend. Iedereen moet zich eraan moet houden, ook de gemeente. Een bestemmingsplan kan directe gevolgen hebben voor uw directe leef- en werkomgeving.

Werkwijze

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  1. De regels: hierin staat aangegeven hoe gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden.
  2. De verbeelding: dit is een kaart van het gebied waar de bestemmingen op staan
  3. De toelichting: hierin worden het bestemmingsplan, het gebied en aanvullende onderzoeken uitgelegd

Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, volgt de gemeente een procedure. Inwoners en andere gebruikers kunnen meedenken. In de besluitvorming worden deze meningen en belangen afgewogen. Deze procedure bestaat uit 2 fasen:

  • ontwerp
  • vaststelling bestemmingsplan.

Na vaststelling treedt het bestemmingsplan in principe in werking.

Voor de ontwerpfase is er mogelijk een consultatie- of inspraakronde (beginspraak). Dit hangt af van het bestemmingsplan.

Beginspraak (optioneel)

Bij het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan overlegt de gemeente met bijvoorbeeld de provincie en buurgemeenten. In sommige gevallen wordt de mogelijkheid tot reageren (inspraak) geboden. Dit betekent dat inwoners op diverse onderwerpen kunnen reageren. Hiervoor kan de gemeente bijvoorbeeld informatieavonden organiseren.

De resultaten worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor 6 weken ter inzage gelegd in het gemeentehuis, in het Alphens Nieuwsblad en de Gouwe Koerier. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op het ontwerp bestemmingsplan mag iedereen zijn of haar mening geven. Dit heet een zienswijze.

Een zienswijze kunt u gedurende 6 weken schriftelijk (per post), online en mondeling indienen.

Vaststellen bestemmingsplan

Nadat het ontwerpbestemmingsplan is aangepast, behandelt de gemeenteraad het plan. Heeft u een zienswijze ingediend? Dan kunt u deze tijdens de raadsvergadering toelichten.

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vervolgens vast. De vastgestelde plannen liggen 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, in het Alphens Nieuwsblad en de Gouwe Koerier. Digitaal zijn de plannen in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bent u het niet eens met het vastgestelde bestemmingsplan, dan kunt u in beroep gaan.

In beroep gaan

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u tijdens de inzagetermijn in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Heeft u een beroepschrift ingediend en wilt u niet dat het plan alvast in werking treedt? Dan kunt u bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening aanvragen. Kent de voorzitter uw verzoek toe, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking. Het plan is dan geschorst tot de rechter een uitspraak heeft gedaan.

Bestemmingsplan in werking

Zijn er tijdens de inzagetermijn van 6 weken geen beroepsschriften ingediend? Dan is het bestemmingsplan onherroepelijk en treedt het in werking. Als er wel een beroepschrift is ingediend, treedt het plan ook in werking. Tot de uitspraak van de rechter is het bestemmingsplan dan nog wel herroepelijk.