Registratie naam politieke partij

Een nieuwe lokale partij die onder een bepaalde naam (‘aanduiding’) aan de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 wilt deelnemen, moet deze naam bij het centraal stembureau laten registeren. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Dit kan zijn:

 • de volledige naam van de groepering
 • de afkorting van de naam van de groepering
 • een combinatie van beide

Wilt u informatie toevoegen aan een bestaande geregistreerde landelijke partij (bijvoorbeeld “Partijnaam Alphen aan den Rijn”)? Dan is dit een nieuwe aanduiding en moet als nieuwe partijnaam worden geregistreerd.

Wanneer registeren

Uiterlijk maandag 20 december 2021 voor 17:00 uur registreert u de partijnaam. U maakt hiervoor een afspraak met Team Verkiezingen via telefoonnummer 14 0172.

U leest meer over het registeren van de partijnaam op de website van de Kiesraad.

Voorwaarden

De politieke partij is een vereniging (geen stichting) met volledige rechtsbevoegdheid. U heeft hiervoor de volgende bewijsstukken:

 • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd
 • Een bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel
 • Een bewijs van betaling van de waarborgsom van € 112,50
 • Een verklaring van de partij waaruit blijkt wie (plaatsvervangend) gemachtigd is voor het inleveren van de kandidatenlijst

Kosten

U betaalt een waarborgsom van € 112,50. Dit bedrag wordt teruggestort wanneer een geldige kandidatenlijst is ingediend.

U maakt het bedrag voor 20 december 2021 over op  IBAN: NL22 BNGH 028.50.00.217 ten name van het College van B&W van de gemeente Alphen aan den Rijn, onder vermelding van: 

 • boekingsnummer 213010
 • waarborgsom registratie
 • naam van de politieke partij

U ontvangt een bewijs van betaling als het bedrag op de rekening bijgeschreven staat. Dit bewijs moet u overleggen als bewijsstuk voor de registratie.

Wanneer is registratie niet nodig

Registratie is niet nodig als:

 • Een lokale politieke partij zich sinds 2013 heeft laten registreren én een geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd. Het register voor de gemeenteraad wordt bijgehouden door het centraal stembureau van de gemeente Alphen aan den Rijn.
 • Een landelijke politieke partij al geregistreerd is voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Het register voor aanduidingen voor de Tweede Kamer wordt bijgehouden door de Kiesraad.
 • Een landelijke politieke partij al geregistreerd is voor de verkiezing van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Het register van de Provinciale Staten wordt bijgehouden door het centraal stembureau bij de gemeente Den Haag.
U wilt geen lijstnaam registreren

Een lijstnaam registeren is niet verplicht. Wilt u geen lijstnaam registreren of u registreert de lijstnaam te laat? Dan krijgt u een lijstnummer. Dit nummer komt bovenaan de kandidatenlijst te staan op het stembiljet.

Een loting bepaalt welk nummer u krijgt. Deze loting is op het hoofdstembureau op vrijdag 4 februari 2022 om 16.00 uur. Dat gebeurt tijdens een openbare zitting.

U wilt de lijstnaam veranderen

Wilt u een geregistreerde lijstnaam veranderen, stuur uw aanvraag per e-mail naar het centraal stembureau.

U kunt ook een brief sturen naar team Verkiezingen. U heeft hier geen formulier voor nodig. 

Stuur met uw e-mail of brief ook mee:

 • een afschrift van de notariële akte met de statuten van de vereniging.
 • een actueel bewijs van inschrijving in het Handelsregister.

Uw verzoek moet op zijn laatst 20 december 2021 om 23.59 uur door het team Verkiezingen ontvangen zijn.

Het centraal stembureau kijkt of uw verzoek aan de Kieswet voldoet. Binnen 4 weken krijgt u een reactie en volgt een openbare bekendmaking.

Wilt u informatie toevoegen aan een bestaande geregistreerde landelijke partij (bijvoorbeeld “Partijnaam Alphen aan den Rijn”)? Dan is dit een nieuwe aanduiding en moet als nieuwe partijnaam worden geregistreerd.

Vragen?

U kunt hiervoor terecht bij een medewerker van Team Verkiezingen. Bel met 14 0172 of stuur een e-mail naar verkiezingen@alphenaandenrijn.nl.