Gebruik van persoonsgegevens door de gemeente

De gemeente Alphen aan den Rijn gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en stelt hoge eisen aan de beveiliging van deze gegevens. Dit betekent ook dat wij u informeren over wat wij met uw gegevens doen en waarom. 

Wij gebruiken alleen uw persoonsgegevens als dit nodig is voor de uitvoering van gemeentelijke taken of omdat de wet dit voorschrijft. Het college van burgemeester en wethouders is (eind)verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens.

Register van verwerkingen

De gemeente heeft een register van verwerkingen. In dit register staat: 

 • voor welke processen persoonsgegevens worden gebruikt
 • om welke persoonsgegevens het gaat
 • met welke doel de gegevens zijn verwerkt
 • hoe lang gegevens worden bewaard
 • of derden de persoonsgegevens ook ontvangen

Waar heeft de gemeente persoonsgegevens voor nodig?

Binnen de gemeente worden veel verschillende processen uitgevoerd. Voor bijna al die processen zijn persoonsgegevens nodig. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende processen:

 • burgerzaken (basisregistratie personen, uitgifte rijbewijs, paspoort en id-bewijs)
 • juridische zaken (afhandeling bezwaar en beroep)
 • financiële processen (gemeentelijke belastingen)
 • onderwijs (leerplicht)
 • openbare orde & veiligheid (vergunningen, handhaving van overlast)
 • personeel en organisatie (personeelsadministratie, werving & selectie)
 • ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging (omgevingsvergunningen, aankoop en verkoop van gronden)
 • sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (wmo-aanvragen, jeugdhulpmeldingen)
 • volksgezondheid en milieu (milieutoezicht, huishoudelijke afvalinzameling).

Hoe komt de gemeente aan uw gegevens?

De persoonsgegevens die de gemeente nodig heeft, worden gehaald uit basisregistraties zoals de Basisregistratie Personen (BRP) of Kadaster.

Deelt de gemeente uw gegevens met anderen partijen?

Wij delen uw gegevens ook met andere partijen. Omdat de wet ons hiertoe kan verplichten, zoals het delen van gegevens met de Belastingdienst of politie. Maar ook als hierdoor onze dienstverlening verbeterd kan worden. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van uw privacy. Daarom vragen wij hierover altijd advies aan de Functionaris voor gegevensbescherming.

Wij verstrekken uw gegevens niet aan partijen buiten de Europese Unie. Behalve als dit noodzakelijk is om onze taken uit te voeren. Wij vragen hiervoor advies aan de Functionaris voor gegevensbescherming.

Meer informatie