Wat is een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is. Bijvoorbeeld:

 • of op een bepaalde plek een kantoor of een bedrijf mag komen
 • of uw woning mag worden uitgebreid (en hoe) 
 • waar onder meer woningen, winkels en wegen zijn toegestaan. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond, maar ook over maximale afmetingen van gebouwen.

Een bestemmingsplan is juridisch bindend. Iedereen moet zich eraan moet houden, ook de gemeente. Een bestemmingsplan kan directe gevolgen hebben voor uw directe leef- en werkomgeving.

Bestemmingsplannen worden gepubliceerd op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Nog niet bekend met www.ruimtelijkeplannen.nl? Bekijk de instructievideo (Youtube.nl, duurt 3 minuten).

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

 1. De regels: hierin staat aangegeven hoe gebouwd mag worden binnen een bepaalde bestemming en op welke manier de grond gebruikt mag worden.
 2. De verbeelding: is een kaart van het gebied waar de functies (bestemmingen) opstaan
 3. De toelichting: hierin vindt u uitleg over het bestemmingsplan, het gebied en aanvullende onderzoeken

Procedure bestemmingsplan

Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, volgt de gemeente een procedure. Deze zorgt ervoor dat inwoners en andere gebruikers mee kunnen denken. In de besluitvorming worden deze meningen en belangen afgewogen. De procedure bestaat in beginsel uit 2 fasen:

 • ontwerp
 • vaststelling bestemmingsplan.

Na vaststelling treedt het bestemmingsplan in principe in werking.

Voor de ontwerpfase is er mogelijk een consultatie- of inspraakronde (beginspraak). Dit is afhankelijk van het bestemmingsplan.

Beginspraak (optioneel)

 • Bij het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan overlegt de gemeente met bepaalde, aangewezen partners en overheden, zoals de provincie en buurgemeenten.
 • In sommige gevallen wordt de mogelijkheid tot reageren (inspraak) geboden.
 • Tijdens de ‘beginspraak’ kunt u op diverse onderwerpen reageren. Hiervoor kunnen wij bijvoorbeeld informatieavonden in uw eigen wijk organiseren.

De resultaten hieruit worden verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan.

Ontwerp bestemmingsplan

 • Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor 6 weken ter inzage gelegd in gedrukte vorm op het gemeentehuis, in het Alphens Nieuwsblad en de Gouwe Koerier en digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.overheid.nl (Staatscourant).
 • Op het ontwerp bestemmingsplan mag iedereen zijn of haar mening geven. Dit heet een zienswijze die u gedurende 6 weken kunt indienen. Het indienen van een zienswijze kan schriftelijk (per post), online en mondeling.
 • De zienswijzen gaan naar de gemeenteraad. De gemeenteraad overweegt ze en neemt ze al dan niet mee als ze een besluit neemt over het ontwerp bestemmingsplan.
 • Na het besluit van de gemeenteraad wordt het ontwerp bestemmingsplan het vastgestelde 'bestemmingsplan'.

Vaststelling van het bestemmingsplan

 • De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan overeenkomst het ontwerp bestemmingsplan of gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vaststellen, bijvoorbeeld door gewijzigde beleidsuitgangspunten of andere inzichten door de ingebrachte zienswijze
 • Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor 6 weken ter inzage gelegd in gedrukte vorm op het gemeentehuis, in het Alphens Nieuwsblad en de Gouwe Koerier en digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.overheid.nl (Staatscourant).
 • Bent u het niet eens met het vastgestelde bestemmingsplan, dan kunt u in beroep gaan. Dat gebeurt bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • U kunt in principe alleen in beroep bij de Raad van State als u eerder een zienswijze hebt ingediend. Of als u het niet eens bent met die onderdelen waarover de gemeenteraad bij vaststelling een ander besluit heeft genomen dan in het ontwerp bestemmingsplan vermeld staat 

Beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan

 • Stelt u beroep in, dan blijft het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan geldig totdat de Raad van State over uw beroep heeft beslist.
 • Het kan zijn dat u die beslissing niet kunt of wilt afwachten. Vraag de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dan óók om een voorlopige voorziening. Dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak een uitspraak heeft gedaan over uw verzoek tot voorlopige voorziening.
 • Is er beroep ingesteld, dan wordt afhankelijk van de beroepsprocedure en de uitspraak van de Raad van State het bestemmingsplan in zijn geheel of op onderdelen onherroepelijk. Hierbij kan het voorkomen dat het bestemmingsplan aanpassingen nodig heeft.
 • Is de beroepstermijn afgelopen en zijn er geen beroepen ingediend? Dan wordt het bestemmingsplan onherroepelijk na deze beroepstermijn.
 • De gemeente informeert hierover op de gemeentepagina van het Alphens Nieuwsblad en de Gouwe Koerier, op de website bij Week in Beeld en de landelijke websites www.ruimtelijkeplannen.nl en www.overheid.nl (Staatscourant).

Heeft u bezwaar tegen een collegebesluit over bijvoorbeeld een omgevingsvergunning? Dan kunt u bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit