Veelgestelde vragen leerlingenvervoer

Wat is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is een regeling voor het vervoer tussen huis en school, voor leerlingen die niet dichtbij huis naar school kunnen of door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen.

Leerlingenvervoer bestaat uit verschillende vervoersvoorzieningen. De vorm van de vergoeding waar u eventueel voor in aanmerking komt, is onder andere afhankelijk van de afstand tot de school die uw kind bezoekt en de mogelijkheden van uw kind. De vergoeding voor het leerlingenvervoer wordt alleen verstrekt over de afstand tussen het woonadres en de dichtstbijzijnde - voor uw kind - passende school. Het vervoer kan alleen betrekking hebben op de reis tussen het woonadres en de school van uw kind. Speciaal voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen kent Alphen aan den Rijn de verordening 'leerlingenvervoer'.

Voor welke school kan ik leerlingenvervoer aanvragen?

De afstand tussen het woonadres en de school moet minimaal 6 kilometer zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. Voor gehandicapte kinderen, die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen (ook niet onder begeleiding) geldt geen minimale afstandsgrens tussen het woonadres en het schooladres.

Leerlingenvervoer wordt vergoed voor de reis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor uw kind. Als u leerlingenvervoer wilt aanvragen is het daarom van belang dat u bij aanmelding van uw kind informeert of een zelfde type school ook dichterbij het woonadres aanwezig is.

Als u op basis van levensbeschouwing of godsdienstige richting kiest voor een bepaalde school, kunt u eventueel in aanmerking komen voor een vergoeding. U dient dan op het aanvraagformulier te verklaren dat u bezwaar heeft tegen het openbaar onderwijs. Komt u in aanmerking voor vergoeding, dan kan een eigen bijdrage worden ingehouden; dit hangt af van uw inkomen. Om te kunnen bepalen of uw gezamenlijk gezinsinkomen meer of minder bedraagt dan de gestelde inkomensgrens, dient u van beide ouders IB60 formulieren van de Belastingdienst toe te voegen. Stuurt u geen IB60 formulieren mee, dan wordt automatisch de eigen bijdrage in rekening gebracht. 

Als u kiest voor een school met een specifieke onderwijskundige richting, zoals Jenaplan of Montessorischolen dan komt u niet in aanmerking voor (vergoeding van) leerlingenvervoer.

Welke mogelijkheden voor leerlingenvervoer zijn er?

De vormen van vervoer die mogelijk door de gemeente worden vergoed zijn:

 • Vergoeding van de kosten voor vervoer per fiets (eventueel met begeleiding). Uitgegaan wordt van een kilometervergoeding op basis van de reisregeling binnenland. De vergoeding bedraagt € 0,09 per kilometer
 • Vergoeding van de kosten voor openbaar vervoer (eventueel met begeleiding). Uitgegaan wordt van een vergoeding van de kosten van de goedkoopst mogelijke reismogelijkheid per openbaar vervoer van het woonadres naar de schoollocatie die uw kind bezoekt. Dit wordt bepaald met behulp van www.9292ov.nl met als peildatum 1 augustus van het lopende schooljaar.
 • Vergoeding van de kosten van aangepast vervoer. Indien na beoordeling blijkt dat uw kind met openbaar vervoer niet binnen de gestelde reistijd op school kan zijn, of door een beperking niet (ook niet onder begeleiding) met fiets of openbaar vervoer kan reizen, kan worden besloten aangepast vervoer toe te kennen. Bij aangepast vervoer ontvangt u geen vergoeding, het vervoer wordt door de gemeente geregeld. De leerlingen worden door middel van (rolstoel)taxi’s of personenbusjes naar school vervoerd. Om te beoordelen of een leerling voor aangepast vervoer in aanmerking komt, wordt bekeken of er aan (één van) de volgende criteria wordt voldaan:
  • door een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap kan de leerling niet- ook niet onder begeleiding – reizen per openbaar vervoer
  • de enkelvoudige reistijd met het openbaar vervoer meer dan 60 minuten bedraagt en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht
  • openbaar vervoer ontbreekt
 • Vergoeding eigen vervoer. Als u besluit uw kind zelf met de auto naar school te brengen of zelf ander vervoer regelt, hangt de vergoeding af van het soort vervoer waar uw kind voor in aanmerking komt. Stel dat uw kind in aanmerking komt voor openbaar vervoer, dan ontvangt u een vergoeding op basis van dit bedrag. Indien uw kind met aangepast vervoer naar school gebracht zou worden, kan een kilometervergoeding worden verstrekt. Deze vergoeding bedraagt € 0,37 per kilometer. Indien u meerdere kinderen - die een vergoeding voor leerlingenvervoer van de gemeente ontvangen - tegelijk kunt vervoeren, ontvangt u een kilometervergoeding voor één leerling. De vergoeding van leerlingenvervoer voor de overige kinderen komt hiermee te vervallen

Hoe kan ik leerlingenvervoer voor mijn zoon/dochter aanvragen?

Het leerlingenvervoer dient u aan te vragen in de gemeente waar uw zoon/dochter verblijft. U kunt het aanvraagformulier leerlingenvervoer via onze website downloaden, printen en invullen. Ook kunt u het aanvraagformulier telefonisch opvragen via telefoon 14 0172. Vraag het leerlingenvervoer op tijd aan. Let erop, dat u de nodige verklaringen meezendt! Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als u het formulier duidelijk, volledig en goed invult en ondertekent. Wij sturen het formulier aan u terug wanneer dit niet het geval is.

Moet ik elk jaar een nieuwe aanvraag voor leerlingenvervoer indienen?

Ja, in principe wel. Alleen als u een beschikking van ons krijgt die voor meer jaren geldt, hoeft dat niet. Om vast te kunnen stellen voor welke vergoeding voor leerlingenvervoer u in aanmerking kunt komen, is het noodzakelijk dat de aanvraag ieder jaar opnieuw wordt ingediend. U dient de volledige aanvraag vóór 15 juni - dus voorafgaand aan het schooljaar waarop de aanvraag betrekking heeft - van het schooljaar bij de gemeente Alphen aan den Rijn in te dienen. Ontvangt de gemeente de aanvraag na 15 juni, dan kan de gemeente niet garanderen dat de aanvraag voor aanvang van het nieuwe schooljaar is afgehandeld.

Tot welke leeftijd hebben leerlingen recht op leerlingenvervoer?

Zolang leerlingen toegelaten zijn tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ongeacht of zij de leerplichtige leeftijd hebben bereikt of al voorbij zijn kan recht bestaan op leerlingenvervoer, als voldaan wordt aan de regels in de Verordening. Als iemand een leerling is van een school voor het voortgezet onderwijs en er is sprake van een handicap waardoor de leerling niet of niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer, dan bestaat er recht op leerlingenvervoer.

Hoe declareer ik de gemaakte kosten?

Bij voorkeur met behulp van het op uw naam gestelde declaratieformulier Leerlingenvervoer. Deze formulieren zijn meegestuurd bij de beschikking (leeg formulier invoegen?): voor het declareren van de door u gemaakte kosten gebaseerd op de door de gemeente Alphen aan den Rijn afgegeven beschikking leerlingenvervoer overlegt u nota’s, bewijsstukken, vervoers- en/of betalingsbewijzen. Bij een eigen-vervoer-declaratie moet een geparafeerde verklaring van school met de aanwezigheid van uw kind op de door u gereden dagen worden meegestuurd.

 • Gemeente Alphen aan den Rijn vergoedt alleen de goedkoopste vorm van reizen voor uw kind
 • Gemeente Alphen aan den Rijn kent 2 uitbetaalmomenten, op maandag en donderdagmiddag om 16.00 uur
 • De vervoerskosten van uw kind kunt u maandelijks of per kwartaal declareren bij de gemeente

Is vervoer mogelijk voor een leerling met een tijdelijke handicap, zoals een gebroken been?

Een leerling met een tijdelijke handicap, zoals een gebroken been of arm, komt in principe niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. In het leerlingenvervoer kennen we alleen de structurele handicap waarvoor eventueel vervoer kan worden verleend. Maar het kan voorkomen dat een leerling een zware operatie moet ondergaan of een meervoudige ledematenbreuk heeft opgelopen, met als gevolg dat hij of zij een groot gedeelte van het schooljaar afhankelijk is van rolstoel en/of krukken vanwege herstel of revalidatie. In dat geval kan een leerling eventueel wel een beroep doen op het leerlingenvervoer. Dus:

 • Tijdelijke handicap tot drie maanden? Geen aanspraak op leerlingenvervoer
 • Tijdelijke handicap die langer duurt dan drie maanden? De gemeente bekijkt of de leerling in aanmerking kan komen voor vervoer

Wat is het drempelbedrag/eigen bijdrage?

Voor leerlingen die een school voor regulier basisonderwijs bezoeken, blijven de kosten van vervoer voor de eerste zes kilometer voor rekening van de ouders. Dit is het zogenaamde drempelbedrag, dat is gebaseerd op de kosten van openbaar vervoer op grond van een zone-indeling. Pas wanneer de kosten van vervoer over de afstand van meer dan zes kilometer dit drempelbedrag overstijgen, wordt het meerdere voor bekostiging in aanmerking genomen. Het drempelbedrag wordt gehanteerd wanneer het (gecorrigeerde) verzamelinkomen van de ouders meer bedraagt dan € 24.750,-- per jaar. Het is daarom noodzakelijk de inkomensgegevens van het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het schooljaar bij het aanvraagformulier te voegen. Het gecorrigeerd verzamelinkomen kunt u opvragen bij de Belastingdienst door middel van een IB 60-formulier.

Leerlingenvervoer gaat over de reis tussen woning en school. Welk vervoer valt niet onder de regeling leerlingenvervoer?

 • Vervoer naar naschoolse opvang
 • Vervoer naar dagbehandeling (b.v. Curium/Cardea)of therapeut
 • Vervoer naar dokter of ziekenhuis
 • Vervoer naar een logeerhuis
 • Vervoer naar (sport)clubs of zwembad
 • Vervoer buiten de schooltijden
 • Vervoer bij afwijkende tijden bijvoorbeeld tijdens proefwerkweken moeten leerlingen, ouders en school naar een andere oplossing zoeken

Wordt het leerlingenvervoer voor mijn kind direct na het indienen van de aanvraag geregeld?

Het is van belang dat u rekening houdt met de verwerkingstijd die de gemeente nodig heeft voor het beoordelen van de aanvraag. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft maximaal 8 weken de tijd om u te informeren of uw kind in aanmerking komt voor een vergoeding voor leerlingenvervoer. Als u het aanvraagformulier vóór 15 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar volledig en voorzien van alle benodigde bijlagen heeft ingediend, en komt u in aanmerking voor bekostiging van het vervoer, dan ontvangt u met ingang van het nieuwe schooljaar een vergoeding. Aanvragen die later dan 1 juni binnen komen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Kan mijn kind op een andere tijd gebracht of opgehaald worden omdat de school op een andere tijd begint of sluit als de normale schooltijden?

Dat kan alleen als deze begintijd en/of eindtijd van de school op die dag vermeld staat in het schoolplan. Is dit niet het geval dan dienen de ouders/verzorgers zelf zorg te dragen voor het vervoer van hun kind. Wij hanteren de tijden zoals in de schoolgids vermeld.

Wie zorgt er voor eventuele begeleiding?

Begeleiding is primair een taak van de ouders. Blijken zij niet in staat te zijn te begeleiden, dan dienen zij zelf voor een oplossing te zorgen (bijv. oppas, buren, familie).

Waar kan ik terecht met klachten over het taxivervoer?

Voor klachten over het taxivervoer (planning van de ritten, de behandeling door de chauffeur, het voertuig etc.) kunt u bij de vervoerder terecht. Als u er met de vervoerder niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de gemeente. In de beschikking, die u ontvangt als het taxivervoer is toegewezen, kunt u nalezen door welk vervoersbedrijf de leerling wordt vervoerd.

Hoe geef ik wijzigingen door?

Aanvragers dienen wijzigingen gedurende het schooljaar die van invloed kunnen zijn op de bekostiging direct via e-mail aan llv@alphenaandenrijn.nl In sommige gevallen moet u een nieuwe aanvraag doen, daarom is het belangrijk om bij wijzigingen tijdig contact op te nemen met de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente Alphen aan den Rijn. Voorbeelden van een wijziging zijn: verhuizing, wisseling van school of schoollocatie en veranderingen in de gezondheidssituatie van uw kind.

Ik heb een vraag. Waar kan ik terecht?

U kunt iedere werkdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur bij ons terecht via telefoonnummer 14-0172. U kunt ons ook per e-mail llv@alphenaandenrijn.nl bereiken.

Uitgelicht