Rioolaansluiting aanvragen

De Wet Milieubeheer verplicht de gemeente voorzieningen te treffen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater. Hiervoor is riolering aangelegd. Voor een aansluiting op de riolering heeft u toestemming van de gemeente nodig. Hiervoor kunt u een aansluiting aanvragen.

Voorwaarden

  • er is binnen 40 meter van de eigendomsgrens gemeentelijke riolering aanwezig.
  • aansluiting op deze riolering is technisch mogelijk en financieel verantwoord.
  • de aansluiting mag de doelmatige werking van de riolering niet belemmeren.
  • De aanleg van het particuliere deel van de rioolaansluiting moet voldoen aan het Bouwbesluit. Bij het indienen van de aanvraag moet u gegevens leveren over de gewenste locatie, hoogteligging en lozingstoepassing van de aansluiting. Mocht dit vragen of problemen opleveren, dan neemt de gemeente contact met u op.

Als niet voldaan wordt aan deze voorwaarden neemt de gemeente contact op met de aanvrager om een passende oplossing te zoeken.

Kosten

De kosten van een aansluiting zijn € 1522,00. Dit tarief is vastgesteld en toegelicht in de verordening eenmalig aansluitrecht 2014.

Er is één tarief, omdat de aanvrager geen invloed heeft op de factoren die de werkelijke kosten bepalen, zoals afstand tot het riool, soort verharding en type riolering waarop wordt aangesloten. Het tarief is het gewogen gemiddelde van de kosten alle soorten aansluitingen.

De kosten worden u vooraf medegedeeld. Daarna kunt u binnen 5 werkdagen de aanvraag schriftelijk intrekken. Als u de aanvraag niet binnen deze periode intrekt maakt de gemeente de aansluiting en stuurt u de rekening.

Bijzonderheden

Afvoer vuil water

Voor het lozen van vuil water op de gemeentelijke riolering is een rioolaansluiting nodig. Als er binnen 40 meter vanaf de eigendomsgrens gemeentelijke riolering aanwezig is, moet het vuile water van dit object/perceel op deze riolering worden geloosd.

Afvoer hemelwater

Hemelwater stroomt vaak direct naar oppervlaktewater of zakt ter plaatse in de bodem. Dan is er voor dit schone regenwater geen aansluiting op riolering nodig.

Als binnen het perceel lozing van regenwater op oppervlaktewater of in de bodem niet mogelijk is, kan ook hiervoor een aansluiting op het riool worden aangevraagd. In nieuwe buurten ligt meestal al een apart riool voor hemelwater in de straat. In oudere buurten ligt vaak nog een gemengd rioolstelsel, waarin vuilwater en hemelwater samen worden afgevoerd.

Is er alleen een gemengd stelsel en kan het echt niet anders, dan wordt de hemelwaterlozing hierop aangesloten worden.

Aanvraag

Op de aanvraag rioleringsaansluiting volgt een kennisgeving van de rioolaansluitkosten. Deze kosten zijn gebaseerd op een vast tarief.

  • Bij aansluiting op het riool onder vrij verval legt de gemeente het deel van de aansluitleiding aan tussen de eigendomsgrens en het hoofdriool in openbaar gebied.
  • Gelijktijdige aanleg van gescheiden leidingen voor vuil water en schoon water worden gezien als één aansluiting.
  • Bij aansluiting op drukriolering plaatst de gemeente een rioolgemaaltje, dat eigendom van de gemeente blijft.

De gemeente maakt een afspraak met u voor de uitvoering van de aanleg van de aansluiting.

Uitgelicht