Bedrijventerrein Hoogewaard

Bedrijventerrein Hoogewaard is een bedrijventerrein van ongeveer 30 hectare in Koudekerk aan den Rijn. Op Hoogewaard zijn ruim 30 bedrijven gevestigd die voor zo'n 700 arbeidsplaatsen zorgen.

Het terrein ligt in de Oude Rijnzone, het gebied langs de rivier de Oude Rijn, tussen Leiden en Bodegraven-Reeuwijk. Dit gebied is door de provincie aangewezen als transformatiezone. Hier worden nieuwe woon- en werkgebieden ontwikkeld, bestaande bedrijfslocaties geherstructureerd en de water- en natuurkwaliteiten versterkt. Ook is er aandacht voor de verbetering van de bereikbaarheid van het gebied.

De Oude Rijnzone is een gebied met een complexe integrale gebiedsontwikkelingsopgave dat bestaat uit woningbouwontwikkelingen, een groene buffer en de herstructurering van de diverse aanwezige bedrijventerreinen. Hoogewaard is één van deze bedrijventerreinen.

Plattegrond Bedrijventerrein Hoogewaard Koudekerk aan den Rijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn vijf doelen te onderscheiden in de visie op Hoogewaard.

  • verbeteren bereikbaarheid en optimaliseren ontsluitingsstructuur
  • optimalisatie functionaliteit van het bedrijventerrein
  • vergroten toekomstbestendigheid van het terrein
  • vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en de overgangen naar de omgeving
  • bevorderen efficiënt en intensief ruimtegebruik.

De gemeente en de op bedrijventerrein Hoogewaard gevestigde bedrijven, verenigd in SHB, hebben de afgelopen jaren samengewerkt aan het geven van een invulling hiervan. Het doel is te komen tot:

  • een gezamenlijke uitwerking van de visie
  • een samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de herstructurering en uitbreiding van het bedrijventerrein

In 2013 is de visie vertaald in stedenbouwkundige randvoorwaarden en een beeldkwaliteitsplan die de basis vormen voor het voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Hoogewaard”. Deze heeft eind 2013 ter inzage gelegen.

Stand van zaken

  • De beantwoording van de ingekomen inspraakreacties tegen het voorontwerp-bestemmingsplan “Bedrijventerrein Hoogewaard” heeft vertraging opgelopen omdat een aantal onderwerpen nog nader onderzoek vroeg
  • De afgelopen periode zijn de nodige vervolgstappen gezet in het voorbereidingsproces van de herstructurering en uitbreiding van het bedrijventerrein Hoogewaard
  • Voor de zomer van 2017 is het ontwerpbestemmingsplan gereed om vervolgens direct na de zomerperiode van 2017 in procedure gebracht te worden

Downloads:

Meer informatie

Voor informatie over project Bedrijventerrein Hoogewaard  kunt u ook contact opnemen met het projectsecretariaat van de afdeling Projectmanagement via:

Uitgelicht