Woningbouwlocatie Boskoop Oost

In 2005 is voor Boskoop een “Structuurplan Boskoop 2015” vastgesteld. Daarin zijn de percelen tussen de Biezen, Rozenlaan en Houtsingel als inbreidingslocatie woningbouw aangegeven. In 2007 is er een ontwikkelstrategie Boskoop vastgesteld waarin de genoemde woningbouwlocaties uit de structuurvisie getemporiseerd zijn.

Visiedocument; een ruimtelijk inspiratiekader

Dit kader vormt een geactualiseerde, nadere uitwerking van het “Structuurplan Boskoop 2015” (uit 2005) en is één van de bouwstenen van een nieuw op te stellen omgevingsplan. Het visiedocument is oorspronkelijk eind 2015 opgesteld en aangepast aan de huidige situatie en voortschrijdend inzicht. Het visiedocument is door de raad van Alphen aan den Rijn in juni 2017 vastgesteld. 

Kleinschalige exclusieve woningbouw

Op de locatie tussen de Biezen, Rozenlaan en Houtsingel is het plan ongeveer 22 exclusieve woningen te bouwen. In het visiedocument; een ruimtelijk kwaliteitskader komt tot uiting dat Boskoop veel belang hecht aan het groene karakter van het tuindersdorp. In het voorgenomen plan is volop aandacht voor zowel de bebouwing als de woonomgeving. De groenvoorziening zal in de vorm van een klein park de Houtsingel, Biezen en de Rozenlaan met elkaar verbinden. 

De bestaande windakker tussen de twee kavels is opgenomen in het plan en zal worden gehandhaafd. De kavelsloten zorgen voor de herkenbaarheid van Boskoop. Voor de omliggende scholen is er ruimte om kinderen kennis te laten maken met de natuur “dicht bij huis” bijvoorbeeld in de vorm van schooltuintjes.

Ontwikkelingen

Er is nog geen definitief plan: het is nog in de beginfase. De ontwikkelaar is bezig met het opstellen van een plan om op deze locatie woningbouw te kunnen ontwikkelen. Omwonenden zijn actief betrokken en denken constructief mee in dit proces. De gemeente zal de diverse afspraken met de ontwikkelaar vastleggen in een overeenkomst. In het Bestemmingsplan Boskoop Dorp (2009) is de locatie als sierteeltgebied aangegeven, hiervoor zal dus eerst een procedure voor moeten worden doorlopen. Zodra het plan definitief is, zullen de ruimtelijke procedures starten. De ontwikkelaar zal naar verwachting de woningen in 2020 opleveren.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met het projectsecretariaat via:

Uitgelicht