Woningbouwlocatie Rijnpark

Rijnpark is een woningbouwproject, gelegen ten oosten van de kern van Koudekerk aan den Rijn. In Rijnpark zijn in totaal zo’n 275 woningen voorzien, die in fases worden gerealiseerd. Het plangebied zal bestaan uit een mix van grondgebonden woningen en gestapelde woningen. Minimaal 25% van de woningen zal worden gerealiseerd als sociale huur- of koopwoning en maximaal 25% wordt gerealiseerd als gestapeld.

Situatie

Met het vaststellen van het Stedenbouwkundig ontwerp voor de eerste fase van Rijnpark in december 2012 kwam er groen licht voor de publicatie van het voorontwerp bestemmingsplan. Het voorontwerp bestemmingsplan Rijnpark heeft inmiddels ter inzage gelegen. Er is een aantal milieutechnische bezwaren binnengekomen op het voorontwerp in verband met het nabij liggende petrochemisch bedrijf Latexfalt.

Dit heeft er toe geleid dat de onderbouwing van het bestemmingsplan Rijnpark nader moest worden uitgewerkt en de ruimtelijke ordeningsprocedure is aangehouden. Inmiddels heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen, waartegen  zienswijzen zijn ingebracht. Tevens heeft de Raad van State in juni 2016 een (positieve) uitspraak gedaan over de milieuvergunning voor Latexfalt.

Stedenbouwkundig ontwerp locatie Rijnpark

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft 15 december 2016 het bestemmingsplan “Rijnpark” vastgesteld. Het bestemmingsplan Rijnpark heeft vanaf 11 januari 2017 voor zes weken ter visie gelegen. Gedurende deze termijn is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Er is zodoende nog geen sprake van een onherroepelijk bestemmingsplan en de weg is daarmee nog niet vrij voor de voorgestane woningbouwontwikkeling. Een behandeling bij de Raad van State betekent minimaal een half jaar vertraging.

Gedurende deze termijn konden belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt er geen beroep ingesteld, dan is er sprake van een onherroepelijk bestemmingsplan en is de weg vrij voor de voorgestane woningbouwontwikkeling.

Inschrijven nog niet mogelijk

Inschrijven is op dit moment nog niet mogelijk. Meer informatie over de woningbouwlocatie Rijnpark kunt u krijgen bij de ontwikkelaar Bouwbedrijf Niersman.

 
Stedenbouwkundig ontwerp locatie Rijnpark

Meer informatie

Voor informatie over project Rijnpark kunt u ook contact opnemen met het projectsecretariaat van de afdeling Projectmanagement via:

Uitgelicht