Reconstructie Westeinde

Het wegdek en fietspad van het Westeinde in Hazerswoude-Dorp verkeren in slechte staat. Daarom is het nodig om in maart/april 2021 groot onderhoud uit te voeren. Ook spelen er verschillende problemen zoals:

 • Wateroverlast op het fietspad;
 • Onvoldoende fietscomfort door tegels en oneffenheden;
 • Op aantal locaties moet de dijk worden opgehoogd in verband met de door het waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland vereiste hoogte.

Na de reconstructie is de weg toekomstbestendig en voldoet deze aan de eisen van het waterschap en de eisen die de gemeente stelt aan haar openbare ruimte.

Verbeteringen

De inrichting van het Westeinde blijft na de reconstructie grotendeels zoals die nu is. Het is wel nodig het fietspad te verhogen in verband met de wateroverlast. Daarom kijken we, samen met de bewoners, naar de aansluiting van de percelen op de openbare weg. 

Ook wil de gemeente tegelijk met de reconstructie een aantal verbeteringen door te voeren. 

 • Het verbeteren van de fietsroute Cees Erkelenspad;
 • Het herstellen van de dijkhoogte;
 • Het repareren van de asfaltconstructie en het aanbrengen van een nieuwe deklaag;
 • Herstellen van de bermen;
 • Het optimaliseren van de waterafvoer en het voorkomen van water op het fietspad bij hevige regenval;
 • Het vervangen van openbare verlichting door LED-verlichting;
 • Met bewoners onderzoeken waar hoogwaterleidingen zitten.

Fietspad

De gemeente onderzoekt of het mogelijk is de fietspadverharding comfortabeler te maken. Dit is afhankelijk van de nutsbedrijven. Zij stellen eisen aan de toegankelijkheid van het kabel- & leidingnetwerk voor het snel kunnen oplossen van storingen.

Hoogwaterleidingen

In de dijk zitten op een aantal plaatsen hoogwaterleidingen. Dit zijn leidingen die ervoor zorgen dat een aantal percelen ten noorden van het Westeinde geen last heeft van een  te hoge of te lage grondwaterstand. De exacte plek van deze leidingen is niet altijd bekend. Daarom vragen wij aan bewoners ons te helpen met het lokaliseren en in kaart brengen van deze leidingen.

Aansluiting percelen

Het ophogen van het fietspad heeft invloed op de aansluiting van sommige percelen op de openbare weg. Daarom is het nodig afspraken te maken met de perceeleigenaren over eventuele aanpassing en ophoging van de inritten. De inritten zijn eigendom van de betreffende bewoner en de reconstructie kan het noodzakelijk maken dat de inrit wordt aangepast.

Het herstel van de bestrating over de ‘eerste meter’ is voor rekening van de gemeente. Is er meer nodig of gewenst, dan moeten hier nadere afspraken over worden gemaakt.

Planning

Datum Onderwerp
Tot 31 juli Bewoners kunnen vragen en opmerkingen doorgeven
Eind augustus 2020 

Presentatie ontwerp (opmerkingen bewoners zijn hier zoveel mogelijk in meegenomen

 • Voorlopig ontwerp (volgt nog)
 • Definitief ontwerp (volgt nog)
Maart/april 2021 Start reconstructie. Werkzaamheden duren ongeveer 8 weken


De werkzaamheden zijn door de opdrachtgever tijdelijk stopgezet. 

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

Door alle werkzaamheden te combineren krijgen inwoners maar één keer te maken met overlast. Desondanks is er sprake van overlast en ernstige hinder of bereikbaarheidsproblemen. Dat is helaas niet te voorkomen. De aannemer neemt zoveel mogelijk maatregelen om de hinder te beperken.

Vragen?

Heeft u vragen over de reconstructiewerkzaamheden, stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.