Regionale Energie Strategie

Duurzame elektriciteit via windmolens en zonnevelden

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we uiterlijk in 2050 stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals olie of aardgas) om de CO2-uitstoot te verminderen. We gaan energie besparen. De energie die we nodig hebben, wekken we op via windturbines, zonnepanelen en zonnevelden. Dertig regio’s in Nederland werken daarom aan een Regionale Energie Strategie (RES). Gemeente Alphen aan den Rijn is onderdeel van de regio Holland Rijnland. Wij werken samen met 12 andere regiogemeenten, provincie Zuid-Holland, twee waterschappen en netbeheerder Liander aan de RES. 

RES 1.0 gereed voor besluitvorming

De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de regio Holland Rijnland is gereed voor besluitvorming door gemeenten, provincie en waterschappen. In gemeente Alphen aan den Rijn zoeken we voor windturbines en zonnevelden vooral ruimte langs de N11 en op het ITC/PTC-terrein bij Hazerswoude-Dorp en Boskoop. De N207 en N209 zijn als reserve-zoekgebied opgenomen. Bekijk voor meer informatie de RES 1.0.-kaart (jpg, 17,9MB).

De RES 1.0 wordt in juni 2021 openbaar gesteld en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Inwoners kunnen inspreken tijdens de behandeling in de gemeenteraad.

Voortraject

De regiogemeenten, provincie en waterschappen hebben eerst een Concept-RES vastgesteld. Hierin zijn voor windturbines en zonnevelden met name zoekgebieden aangewezen langs snelwegen, N-wegen en spoorwegen. Eind 2020 en begin 2021 hebben de 13 gemeenten in de regio Holland Rijnland contact gezocht met hun inwoners. Zij werden allereerst geïnformeerd over de RES. Daarna werd aan hen gevraagd om mee te denken over de opwek van duurzame energie naar aanleiding van de kansenkaart. Dit is gebeurd via verschillende webinars en een online enquête.

Aanpak gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft eind 2020 een eigen enquête gehouden over windmolens en zonnevelden in onze gemeente. 3.300 inwoners hebben deze ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat 75% van de respondenten positief staat tegenover het opwekken van duurzame elektriciteit in de gemeente. Een derde wil graag meedelen in de winst van windturbines of zonnevelden door bijvoorbeeld aandelen te kopen. Er is ook veel draagvlak voor opwek langs snelwegen, N-wegen en spoorwegen. Daarnaast noemen inwoners bedrijventerreinen en grote parkeerplaatsen als extra kans. Hun zorgen gaan vooral over de gevolgen voor waardevolle landschappen en natuur, hinder door geluid en slagschaduw van windmolens, het wegvloeien van subsidies naar grote ontwikkelaars of het buitenland en het (nog) niet in beeld brengen van alternatieven.

Meer weten over de resultaten, bekijk hier de infographic (pdf, 5MB) of lees het onderzoeksrapport (pdf, 804kB).
Op 13, 18 en 19 januari 2021 heeft de gemeente drie webinars over de RES georganiseerd.
Hier zijn veel vragen gesteld. Het antwoord op deze vragen vindt u in de pdf ‘Veel gestelde vragen Regionale Energie Strategie’ (pdf, 164kB).

Met name inwoners van Aarlanderveen maakten zich grote zorgen over de mogelijke plaatsing van windturbines langs de N231 vanwege de status van dit gebied als kroonjuweel door het cultuurhistorisch waardevolle landschap in Aarlanderveen. Hier bevindt zich namelijk de enige, nog werkende Molenviergang in Nederland. Het College heeft daarom geconcludeerd dat het niet gepast is windmolens te plaatsen in dit cultuurhistorisch landschap en heeft dit zoekgebied geschrapt. Als alternatief zoekgebied is het ITC-PCT terrein in Boskoop/Hazerswoude Dorp toegevoegd.

De resultaten van de regionale en lokale gesprekken met inwoners zijn verzameld en teruggekoppeld aan de regio Holland Rijnland en verwerkt in de RES 1.0 en in een nieuwe RES 1.0-kaart.

Vervolg

De RES 1.0 is de eerste grote stap in de uitwerking van de regionale en lokale ambities. Iedere twee jaar herzien de samenwerkende overheden binnen Holland Rijnland de RES en vullen deze aan met nieuwe inzichten, technologieën en projecten. In 2023 volgt de RES 2.0. In de tussentijd werken we samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties verder aan de uitvoering van de RES 1.0. Ook bij deze vervolgstappen gaan we inwoners nadrukkelijk betrekken.

Meer informatie 

Wat staat er nog meer in de RES?

In Holland Rijnland komt 80% van het energieverbruik voor rekening van woningen, kantoorpanden en het vervoer van mensen en goederen. Daar ziet de regio dan ook veel kansen om snel energie te besparen. Bijvoorbeeld door woningen en kantoorpanden te verduurzamen en meer elektrisch te gaan rijden. Daarnaast bekijken we binnen Holland Rijnland hoe we in de regio meer duurzame warmtebronnen kunnen gebruiken en hoe we hiervoor kunnen samenwerken. Denk aan restwarmte via een warmteleiding uit havengebied Rotterdam en aan warmte uit oppervlaktewater (aquathermie). De overgang naar aardgasvrij wonen en het gebruik van lokale warmtebronnen omschrijven we als gemeente afzonderlijk in een eigen Transitievisie Warmte.

Meer informatie over de Regionale Energie Strategie leest u op de website van Holland Rijnland.

Bekijk hier ook een filmpje over de Regionale Energie Strategie.