Opknappen Prinses IreneBos (gebied Zegersloot Noord)

Het Prinses IreneBos (gebied Zegersloot Noord) ligt tussen de Burgemeester Bruins Slotsingel, het Aarkanaal, de Zegerbaan en de Bloemenwijk. Het gebied is ongeveer 40 jaar geleden aangelegd. Om de natuurwaarde te vergroten, is 25 jaar geleden gekozen voor natuurlijk beheer. Dit betekent dat de natuur in het gebied zoveel mogelijk zijn eigen gang gaat en dat er zo min mogelijk door de mens wordt ingegrepen.

Uit ecologisch onderzoek naar de biodiversiteit blijkt dat het natuurlijk beheer en het rond laten lopen van Galloway-runderen niet het gewenste effect heeft. Daarom wordt het gebied flink opgeknapt. Door de natuurwaarden en biodiversiteit te vergroten, geven we de beleving van het gebied met educatieve elementen een boost. Ook worden de bijvoorbeeld de verlichting, de borden en het meubilair verbeterd.

Nationale Boomfeestdag

Op woensdag 18 maart 2020 zou met Prinses Irene en scholen de Nationale Boomfeestdag gevierd worden. Als gevolg van corona is de Boomfeestdag uitgesteld naar 10 novermber 2021. De gemeente heeft al wel een bijen-, klimaat- en eetbaar bos en andere bomen aangeplant. Vrijwilligers van IVN hebben met een aantal kinderen een derde Tiny Forest aangelegd. 

Wat gaat er in het gebied veranderen

Het gebied wordt ingericht met verschillende thema’s, zoals een wandelroute langs planten die goed zijn voor insecten of gunstige invloed hebben op het klimaat, een speelbos en 3 paddenpoelen. Ook worden ruiterpaden hersteld, wordt het leefgebied van de Galloway-runderen verkleind, insectenweide aangelegd. 

Wandelroutes

Er worden wandelroutes aangelegd. Lang deze routes worden bezoekers geïnformeerd over planten die goed zijn voor insecten of bijdragen aan ecosysteemdiensten en dus goed zijn voor ons klimaat. Ook wordt een route langs eetbare planten aangelegd

Speelbos

Er is een insectenpoort gemaakt en geplaatst bij de ingang van het speelbos. In de komende jaren krijgt het speelbos meer inhoud en vorm.

Paddenpoelen

In het noordoostelijke deel van het gebied worden 3 paddenpoelen aangelegd. Eén daarvan ligt al jaren in het gebied en wordt hersteld. Omliggende begroeiing wordt hier verwijderd, zodat de paddenpoelen direct zonlicht krijgen om het water voldoende op te warmen.

Ruiterpaden

In het gebied worden diverse ruiterpaden opnieuw aangelegd. Dit is door samenwerking met de Provincie mogelijk gemaakt. Hiervoor wordt soms beplanting verwijderd, de paden voorzien van zand en er worden ruitervriendelijke hekwerken geplaatst. In de toekomst worden de paden onderhouden met de inzet van werkpaarden. 

Galloway-kudde

Het noordoostelijke deel van het Prinses IreneBos is het wat beperktere begrazingsgebied van onze Galloway-kudde. Zij behouden ongeveer 50% van het totale gebied. Door hun gebied te verkleinen krijgt de natuur meer de ruimte en wordt natuurwaarde en biodiversiteit vergroot. Op een aantal plekken worden afrasteringen van gaas geplaatst en er worden vier koeienroosters opgenomen in de verharde paden. 

Insectenweide

De weide heeft zich de afgelopen jaren al prachtig ontwikkeld. Spontaan zijn er wilde rozen en bramen opgekomen. Door ook een bloemmengsel in te zaaien, zullen meer insecten en vogelsoorten er gaan verblijven. Komende periode wordt hiervoor maai- en inzaaiwerk uitgevoerd.

Losloopgebied honden

De ruimte van het losloopgebied voor honden verandert niet.

Snoei- en rooiwerkzaamheden

Door snoei- en rooiwerkzaamheden krijgt de natuur meer de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Aan de randen van het bos worden soms bomen en struiken verwijderd. Op die plekken worden kruiden en lage struiken geplant. Deze dragen bij aan de ontwikkeling van diversiteit van insecten en dieren in het gebied. Soms worden gaten gesnoeid om weer licht in het bos tot op de grond te krijgen waardoor planten zich weer gaan ontwikkelen. Of wordt beplanting verwijderd om nieuwe doorsteken voor routes te maken of paddenpoelen aan te leggen. Totaal wordt er weer net zoveel beplanting aangeplant als verwijderd.

Populieren

Een aantal populieren en wilgen zijn verwijderd omdat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Zorgvuldig onderzoek wees uit dat het nodig is om een aantal nog staande populieren en wilgen sterk terug te snoeien of te verwijderen.

Plattegrond Prinses IreneBos

Planning

Datum Activiteit
3 december 2019

1e informatieavond

Januari - februari 2020

Start voorbereidende werkzaamheden:

 • werkzaamheden vanuit beheer (zie presentatie)
 • start voorbereidende werkzaamheden voor de Nationale Boomfeestdag:
  • er worden tijdelijke rijplaten neergelegd om de ondergrond tijdens de werkzaamheden te beschermen
  • het gras wordt verwijderd
  • er worden paden van betongranulaat aangelegd
  • de grond wordt verbeterd en meidoornhagen aangeplant.
  • er wordt een tijdelijke rastering geplaatst om de Galloway-runderen weg te houden van de jonge aanplant, zodat het niet gelijk weer wordt opgegeten.
Voorjaar en zomer 2020 Uitwerken meerjarenplan Zegersloot - Noord
Augustus - september 2020
 • Carven houtsculpturen en plaatsen in het gebied
 • Uitzetten tracé hekwerk met piketten
 • Maaien van de weides
 • Plaatsen hekwerken en veeroosters voor het begrazingsgebied Galloway koeien
Oktober - december 2020
 • Bewerken en inzaaien bloemweides
 • Aanleg ruiterpaden
 • Aanleg paddenpoelen
 • Snoeien, dunnen, kappen
Februari - maart 2021
 • Werkzaamheden en planten themabosjes
 • Werkzaamheden Kabouterpad
 • Aanbrengen houtsnippers op wandelpad
 • Aanbrengen natuurlijke omheining skatepark
 • Aanbrengen themaroutes (incl. (ver)plaatsen carfkunstwerken)
 • Aanbrengen Bomencirkel
 • Aanleg nieuw speeltoestel – verwijderen huidige toestellen
 • Plaatsen klimboom
Voorjaar en zomer 2021

Uitwerken laatste werkzaamheden meerjarenplan Zegersloot – Noord

September - oktober 2021
 • Maaien van de weides
 • Bewerken en inzaaien bloemweides
10 november 2021 Viering Nationale Boomfeestdag
November - december 2021
 • Aanleg derde paddenpoel
 • Uitvoering laatste werkzaamheden meerjarenplan
2022 Werkzaamheden afgerond

 

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijven de restaurants, de kinderboerderij, het IVN Bezoekerscentrum De Veenweiden en Golfclub Zeegersloot bereikbaar.

De fiets-, ruiter- en voetgangerspaden in het gebied blijven in gebruik. Gebruikers kunnen hier en daar kortstondig hinder ondervinden van werkzaamheden.

Autoverkeer over de Burgemeester Bruins Slotsingel ondervindt geen overlast van de werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Gebruik hiervoor het contactformulier.