Woonservicegebied Bospark

We ontwikkelen een woonservicegebied voor senioren, zodat ze daar met en zonder zorgvraag zelfstandig kunnen blijven wonen. Voorzieningen voor zorg en welzijn zijn aanwezig en op deze manier wordt er bijgedragen aan de eenzaamheidsbestrijding van de senioren. 

Werkwijze 

Binnen het woonservicegebied, op de voormalige locatie van Groene Hart Leerpark aan de Bosparkweg, is de gemeente van plan om een woonzorgcomplex te realiseren voor ongeveer 120 woningen. Het wordt een mix tussen senioren- en zorgwoningen. Hiervoor is een kavelpaspoort opgesteld waarin uitgangspunten zijn opgenomen, zoals de bouwhoogte en het aantal woningen. Als betrokkenen suggesties of ideeën naar aanleiding van het kavelpaspoort hebben, kunnen zij reageren door voor 15 maart 2021 een e-mail te sturen naar gemeente@alphenaandenrijn.nl, ter attentie van de afdeling Ruimte. 

De suggesties, ideeën of opmerkingen worden verzameld, geanonimiseerd en in een verslag van reactie voorzien. Hierin staat of de gemeente, naar aanleiding van de input, het plan aanpast. Het verslag zal op deze pagina te vinden zijn.

De uitgangspunten uit dit paspoort en de suggesties en ideeën van bewoners worden meegenomen bij het opstellen van het bestemmingsplan. 

Planning

Het bestemmingsplan ligt naar verwachting dit voorjaar ter inzage. Nog voordat het bestemmingsplan is goedgekeurd, start de gemeente met de aanbestedingsprocedure. Naar verwachting is de aanbesteding in de zomer van 2021 afgerond.

Wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld, kan de bouw starten. Wij verwachten dat de bouw kan beginnen in 2022 en is afgerond in 2023.