Plan van aanpak Right to Challenge (sport)

Right to Challenge (sport) is een nieuwe vorm van zeggenschap. Sportverenigingen kunnen het eigenaarschap en zeggenschap naar zich toe trekken door gemeentelijke taken binnen de vereniging over te nemen. Het gaat om taken die sportverenigingen zelf beter of goedkoper kunnen uitvoeren en zo meer kunnen doen met de bestaande budgetten voor de sportaccommodaties.

Iedere sportvereniging die gebruik maakt van een door de gemeente gesubsidieerde sportaccommodatie kan één of meerdere plannen hiervoor indienen.

 • Voor uw aanvraag dient u een plan van aanpak in te dienen. U stuurt dit plan per e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.
 • In uw plan beschrijft u:
  • Welke taak van de gemeente wordt overgenomen.
  • Wat de meerwaarde is van het zelf uitvoeren van deze taak ten opzichte van de uitvoering door gemeente.
  • Op welke wijze de taak overgenomen wordt en welk resultaat wordt verwacht.
  • Of er draagvlak voor uw plan is. Zo ja op welke wijze. Wat zijn de uitkomsten hiervan en hoe concreet is dit draagvlak.
  • De financiën die hiermee gemoeid zijn en de mogelijkheden van een verdienmodel.
  • Het expertiseniveau van de initiatiefnemers en uitvoerenden.
  • Of er (uitvoerings)partners bij de challenge zijn betrokken. Zo ja, welke partners zijn dit.
  • Een globale planning van de verschillende onderdelen.
  • Op welke wijze de continuïteit gewaarborgd wordt.
  • De gewenste kwaliteit en de borging hiervan.
  • Succes- en faalfactoren.
  • Wat er van de gemeente wordt gevraagd.
 • U leest in het Toetsingskader en inrichtingseisen Right to Challenge (pdf,118 kB) meer over de voorwaarden van het plan.

Mocht het plan niet aan de voorwaarden voldoen dan neemt een adviseur van de gemeente contact met u op.

Een adviseur van de gemeente helpt u bij het maken van uw plan van aanpak. U maakt een afspraak via telefoonnummer 14 0172.