Subsidie steunfonds non-profit organisaties

Non-profitorganisaties op het gebied van sport, cultuur en recreatie, en sociaal maatschappelijke organisaties kunnen een beroep doen op het gemeentelijk steunfonds. Het gemeentebestuur wil hiermee voorkomen dat continuïteit- of liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis leiden tot faillissement of beëindiging van activiteiten. Er kunnen bijvoorbeeld acute financiële problemen zijn ontstaan door het wegvallen van barinkomsten, kaartverkoop of sponsoring uit evenementen.

Deze regeling is van tijdelijke aard, bedoeld voor de aanpak van acute probleemsituaties en is verlengd met de periode tot en met 30 juni 2021. Het gaat om maatwerk per aanvrager. Aanvragen dienen uiterlijk 30 juni 2021 ingediend te zijn.

Subsidies worden verleend op basis van solidariteit. De gemeente verwacht van organisaties dat zij alleen het hoognodige vragen. Er is nu een bedrag aan gemeenschapsgeld beschikbaar gesteld dat - na een integrale afweging - eerlijk verdeeld moet worden.

De organisatie:

 • is een lokale sociaal maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, die als gevolg van de coronacrisis inkomsten ziet wegvallen
 • is van belang voor het realiseren van de beleidsdoelen van de gemeente en/of van grote maatschappelijke waarde voor de sociale infrastructuur binnen de gemeente
 • heeft voorafgaand aan de aanvraag subsidie steunfonds gebruik gemaakt van vangnetregelingen die door bijvoorbeeld het Rijk of koepelorganisaties zijn verleend
 • heeft een continuïteitsprobleem en/of acuut liquiditeitsprobleem in de periode maart tot en met 31 december 2020 en de aanvrager heeft niet-noodzakelijke uitgaven en/of variabele kosten maximaal teruggebracht
 • is levensvatbaar (ook na de coronacrisis)
 • vraagt een bedrag aan dat in verhouding staat tot het financiële probleem dat door de coronacrisis is ontstaan
 • weet dat de gemeente aanvragen toetst op alle bestaande wet- en regelgeving.

Vermeld op uw aanvraag:

 • doel, doelgroep en activiteiten van de organisatie
 • gegevens contactpersoon
 • of uw organisatie in 2018, 2019 en 2020 eerder subsidie of andere staatssteun heeft ontvangen, en zo ja: het totaalbedrag
 • reden van de aanvraag
 • uitleg van de ondernomen acties om kosten te minimaliseren, uit te stellen of inkomsten te behouden
 • gewenst subsidiebedrag
 • IBAN bankrekeningnummer organisatie

Stuur deze bijlagen mee:

TIP: Check vóór u het aanvraagformulier gaat invullen of u alle bijlagen beschikbaar heeft. Alleen complete aanvragen kunnen in behandeling worden genomen. 

 • bewijs van aanvragen/toekenningen/afwijzingen voor andere vangnetregelingen (indien van toepassing)
 • bewijs van huidige of komende betalingsverplichtingen waarvoor de aanvraag wordt gedaan
 • bankafschrift van de laatste twee maanden 
 • (concept)jaarrekening 2020
 • een aangepaste begroting 2021 (zie voorbeeldbegroting, docx) waarin, ten opzichte van de originele begroting 2020, zichtbaar is gemaakt welke: 
  • inkomsten in welke periode en in welke mate wegvallen
  • kosten de organisatie heeft weten te verminderen of uit te stellen
  • verplichtingen op welke termijn uiterlijk voldaan moeten worden
  • inkomsten de organisatie van andere vangnetregelingen heeft ontvangen of verwacht te ontvangen
 • bij een aanvraag boven de € 20.000 ook: een liquiditeitsoverzicht 2020 en volgende jaren (cashflow), waarin rekening is gehouden met het schrappen/verschuiven van alle beïnvloedbare uitgaven die niet relevant zijn voor de financiële vitaliteit van de organisatie. Als er gebruik is gemaakt van steunmaatregelen vanuit het Rijk, dienen deze verwerkt te zijn in dit overzicht.

Aanvraagformulier Steunfonds »

Heeft u vragen?

Stuur dan een e-mail naar meldpuntcorona@alphenaandenrijn.nl met daarin:

 • naam van de organisatie
 • naam, e-mailadres en telefoonnummer contactpersoon
 • korte toelichting

Wij bellen u zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen terug.