Bestemmingsplan en beheersverordening Cultuurhistorie

Waardevolle landschappen, landschapselementen, gebouwde objecten en stedenbouwkundige deelgebieden in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn in kaart gebracht in de cultuurhistorische waardenkaart. Deze kaart is uitgewerkt in het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beheersverordening ‘Cultuurhistorie’. Het doel van het bestemmingsplan is om het erfgoed voor de toekomstige generaties te behouden. De Erfgoedverordening wordt herzien om de bredere bescherming van erfgoed te realiseren en de cultuurhistorische waarden als zodanig te beschermen. 

Stukken ter inzage

De volgende stukken liggen van 20 mei tot en met 30 juni 2021 ter inzage:

Het ontwerp bestemmingsplan (identificatienummer NL.IMRO.0484.BPcultuurhistorie-ON01) en ontwerp beheersverordening Cultuurhistorie (identificatienummer NL.IMRO.0484.BVcultuurhistorie-ON01) kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe kunt u reageren?

Vanaf 20 mei tot en met 30 juni 2021 kunt u digitaal, schriftelijk of mondeling een reactie indienen bij de gemeenteraad. Deze reactie moet gemotiveerd zijn. 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Cultuurhistorie’ en het ontwerp beheersverordening ‘Cultuurhistorie’

 • Digitale reacties
  • Bestemmingsplan Cultuurhistorie: dit kan via het formulier ‘Zienswijze bestemmingsplan indienen’. Hiervoor heeft u DigiD nodig of u vult uw organisatiegegevens in. Geef aan dat het om het ontwerp bestemmingsplan Cultuurhistorie gaat met zaaknummer 354473.
  • Ontwerp beheersverordening Cultuurhistorie: dit kan via het e-mailadres gemeente@alphenaandenrijn.nl onder vermelding van inspraakreactie ontwerp beheersverordening Cultuurhistorie met zaaknummer 354473 en tevens uw naam, adres en contactgegevens.
 • Schriftelijke reacties kunt u sturen naar Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In uw reactie vermeldt u duidelijk uw naam, adres, contactgegevens en het zaaknummer 354473. Geef aan of het om het ontwerp bestemmingsplan Cultuurhistorie óf het ontwerp beheersverordening Cultuurhistorie gaat.
 • Voor het kenbaar maken van een mondelinge reactie (of nadere informatie) kunt u contact opnemen met het team van Beleidsadviseurs Ruimte op telefoonnummer 14 0172.

De Erfgoedverordening

 • Stuur een mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl, onder vermelding van inspraakreactie Erfgoedverordening met zaaknummer 354473 en tevens uw naam, adres en contactgegevens.
 • Schriftelijke inspraakreacties kunt u sturen naar Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In uw reactie vermeldt u duidelijk uw naam, adres en contactgegevens en dat het om de ontwerp Erfgoedverordening gaat met zaaknummer 354473.
 • Voor het kenbaar maken van een mondelinge reactie of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het team van Beleidsadviseurs Ruimte op telefoonnummer 14 0172.
Wijzigingen na inspraak bijeenkomst 2020

De gemeente heeft begin 2020 een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd. 

De informatie die tijdens de bijeenkomsten is opgehaald, is verwerkt in de plannen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • In het nieuwe ontwerp is de bescherming bij bouwwerken nu ingeperkt tot uitsluitend de cultuurhistorische waardevolle bouwwerken zelf (ongeacht de waardering). Dit betekent dat vergunningsvrije werkzaamheden op het erf niet langer beperkingen kent.
 • In dit ontwerp is de bescherming bij landschappen of landschapselementen nu ingeperkt tot de gebieden buiten de dorpen. Binnen de dorpsgrenzen zijn voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden vanuit cultuurhistorisch aspect niet langer beperkingen opgenomen. 
 • De kaarten zijn op basis van de input van de inspraakreacties aangepast.
 • De interieurbescherming met een zeer hoge cultuurhistorische waardering is voor deze bouwwerken in het ontwerp losgelaten. Reeds aangewezen monumenten behouden de interieurbescherming (tenzij dit expliciet is uitgesloten in de aanwijzing tot monument).
 • De subsidieregeling Instandhouding Erfgoed 2021 is gericht op het regulier onderhoud van het erfgoed. Naast gemeentelijke monumenten wordt ook het onderhouden van cultuurhistorische waardevolle objecten subsidiabel. De subsidie zal een percentage van de kosten bedragen. De details van deze regeling kunt u vinden op deze pagina. 
Goed om te weten

Subsdidieregeling voor instandhouding erfgoed

Deze subsidie is onderdeel van het erfgoedbeleid en wordt tegelijk met het bestemmingsplan en beheersverordening Cultuurhistorie vastgesteld. De subsidie is gericht op het regulier onderhoud voor particulieren. De subsidieregeling zal tegelijk met het bestemmingsplan vastgesteld worden.