Bestemmingsplan en beheersverordening Cultuurhistorie

Waardevolle landschappen, landschapselementen, gebouwde objecten en stedenbouwkundige deelgebieden in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn in kaart gebracht in de cultuurhistorische waardenkaart. Deze kaart is uitgewerkt in het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beheersverordening ‘Cultuurhistorie’. Het doel van het bestemmingsplan en beheersverordening is om het erfgoed voor de toekomstige generaties te behouden. De Erfgoedverordening wordt herzien om de bredere bescherming van erfgoed te realiseren en de cultuurhistorische waarden als zodanig te beschermen. 

Ontwerpfase afgerond

Onderstaande stukken lagen van 20 mei tot en met 30 juni 2021 ter inzage. U kunt ze nog steeds raadplegen. Ook is het mogelijk om een aanvraag in te sturen. De gemeente is verplicht om nieuwe aanvragen aan het nieuwe ontwerp bestemmingsplan en beheersverordening Cultuurhistorie te toetsen. Een aanvraag verstuurt u door een mail te sturen naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Het ontwerp bestemmingsplan (identificatienummer NL.IMRO.0484.BPcultuurhistorie-ON01) en ontwerp beheersverordening Cultuurhistorie (identificatienummer NL.IMRO.0484.BVcultuurhistorie-ON01) kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indieners van de reacties ontvangen een ontvangstbevestiging en vervolginformatie via de griffie. Een overzicht van de ingediende zienswijzen en inspraakreacties Cultuurhistorie vindt u terug bij 'Documenten'.

Vervolgprocedure

De raad stelt het bestemmingsplan Cultuurhistorie, beheersverordening Cultuurhistorie en Erfgoedverordening vast. Vanuit het college kan voorgesteld worden om het bestemmingsplan en/of beheersverordening Cultuurhistorie aan te passen. Hiervoor maakt het college een voorstel tot beantwoording van de ingediende reacties op het bestemmingsplan en beheersverordening Cultuurhistorie. De raad maakt uiteindelijk de afweging of de vaststelling van het bestemmingsplan, beheersverordening en Erfgoedverordening defenitief is. 

Goed om te weten

Subsdidieregeling voor instandhouding erfgoed

Deze regeling is gericht op het regulier onderhoud van het erfgoed. Naast gemeentelijke monumenten wordt ook het onderhoud van cultuurhistorische objecten subsidiabel. De subsidie zal een percentage van de kosten bedragen. Meer details over deze regeling vindt u bij 'Documenten'. De subsidieregeling treedt in werking na vaststelling van het bestemmingsplan en beheersverordening Cultuurhistorie.