Bestemmingsplan Cultuurhistorie

Het doel van een bestemmingsplan Cultuurhistorie is het behouden van de kenmerken van het erfgoed die bijdragen aan de identiteit en het eigen karakter van de gemeente. Ontwikkelingen zijn toegestaan maar mogen de cultuurhistorische waarden niet aantasten.

Daarom zijn al eerder waardevolle landschappen, landschapselementen, gebouwde objecten en stedenbouwkundige deelgebieden in kaart gebracht op de cultuurhistorische waardenkaart. In een concept bestemmingsplan Cultuurhistorie wordt duidelijk hoe we de omgang met erfgoed voor ons zien, bij bijvoorbeeld kleine gevelwijzigingen of grote verbouwingen.

Wijzigingen na inspraak belanghebbenden

De gemeente heeft begin 2020 een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd. De reacties uit deze bijeenkomsten worden meegenomen in het vervolgproces. Dit heeft op een aantal onderdelen tot wijziging van het concept bestemmingsplan geleid.

De belangrijkste wijzigingen betreffen de omvang van de bescherming in het kaartmateriaal (verbeelding) en de interieurbescherming voor bouwwerken met een waardering ‘zeer hoog’.

Alle reacties en antwoorden hierop worden aan het ontwerp bestemmingsplan toegevoegd.

Documenten

Wel of geen bezwaar maken?

U kunt geen bezwaar maken tegen het concept bestemmingsplan Cultuurhistorie. Begin 2021 wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Dan start de formele procedure en kunt u een zienswijze indienen.

Goed om te weten

Subsdidieregeling voor in stand houding erfgoed

Deze subsidie is onderdeel van het erfgoedbeleid en wordt tegelijk met het bestemmingsplan Culstuurhistorie vastgesteld. De subsidie is gericht op het regulier onderhoud voor particulieren. De subsidieregeling zal tegelijk met het bestemmingsplan vastgesteld worden.