Bestemmingsplan Cultuurhistorie

Het doel van een bestemmingsplan Cultuurhistorie is het behouden van de kenmerken van het erfgoed die bijdragen aan de identiteit en het eigen karakter van de gemeente.

In het concept-bestemmingsplan wordt duidelijk hoe we de omgang met erfgoed voor ons zien, bij bijvoorbeeld kleine gevelwijzigingen of grote verbouwingen. Daarnaast zijn alle waardevolle landschappen, landschapselementen, gebouwde objecten en stedenbouwkundige deelgebieden in kaart gebracht op de cultuurhistorische waardenkaart.

De gemeente heeft in januari en februari een aantal inloopbijeenkomsten georganiseerd om belanghebbenden te informeren over het bestemmingsplan. Reacties uit deze bijeenkomsten worden meegenomen in het vervolgproces.

Ontvangen reacties

De ontvangen reacties over onjuiste of onvolledige informatie op de cultuurhistorische waardenkaart passen wij aan. Reacties die meer inhoudelijk van aard zijn, nemen wij - waar mogelijk - mee bij het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan Cultuurhistorie (op basis van de cultuurhistorische waardenkaart). U ontvangt een persoonlijke terugkoppeling op uw reactie als daar aanleiding voor is.

Wel of geen bezwaar maken?

U kunt geen bezwaar maken tegen het concept-bestemmingsplan Cultuurhistorie. Het gaat hier om het bepalen van de kaders voor het nieuwe bestemmingsplan en is daarom nog niet vastgesteld.

In het 4e kwartaal van 2020 wordt het ontwerpbestemmingsplan Cultuurhistorie ter inzage gelegd. Hierop kunt u een zienswijze indienen.