Bestemmingsplan Alphen Stad

Het nieuwe bestemmingsplan biedt volop kansen aan inwoners en andere gebruikers. Het college slaat hiermee een brug tussen de ‘traditionele’ bestemmingplannen die alles tot in detail regelen en de aankomende omgevingswet die meer loslaat.

logo Alphen Stad klein

Planning

Aan de vaststelling van een bestemmingsplan gaat een lange periode van onderzoek, overleg met betrokkenen, informatie en beginspraak vooraf. Het bestemmingsplan ligt soms ook korte of langere tijd stil. Bovendien is het een groot gebied met vele functies. Dat maakt het complex. Hieronder vindt u de planning:

Datum Actie
22 februari 2018 Vaststelling door de raad van het bestemmingsplan Alphen Stad (onder voorbehoud)
1 februari 2018 Behandeling bestemmingsplan tijdens raadscommissie Ruimtelijke en Economisch Domein
15 juni tot en met 26 juli 2017 Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan. In deze periode kunt u reageren op het ontwerp door het indienen van een zienswijzen
6 juni 2017 Besluitvorming ontwerp bestemmingsplan
Voorjaar 2017 Verwerken reacties informatieavond, wettelijk vooroverleg en verdere afstemming
16 maart 2017 Consultatie raad over het concept-bestemmingsplan Alphen Stad
7 maart 2017 Informatieavond concept-bestemmingsplan Alphen Stad
2016 - 2017

Opstellen ontwerp bestemmingsplan

  • Toelichting met onderzoeken
  • Opstellen regels
  • Tekenen van de kaart (verbeelding)
  • Vooroverleg met diverse partners: buurgemeenten, provincie, Hoogheemraadschap, instanties belast met kabels en leidingen, NS/ProRail, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio etc.

Gebieden

Het plangebied van het bestemmingsplan Alphen Stad ziet op het centrumgebied (Hoge en Lage Zijde), de woonwijken in de stad, de Stationsomgeving, Park Zegersloot (inclusief polder Oudshoorn).

Het bedrijventerrein Heimanswetering maakt niet langer onderdeel uit van het plangebied van het ontwerp bestemmingsplan Alphen Stad. Uit één van de nadere onderzoeken is gebleken dat binnen het gebied Heimanswetering nog een aantal complexe knelpunten opgelost moet worden, wat nog enige tijd zal kosten om deze adequaat op te lossen. Om de voortgang van het bestemmingsplan Alphen Stad niet te belemmeren, is er daarom voor gekozen Heimanswetering niet mee te nemen in dit bestemmingsplan. In een later stadium wordt alsnog een bestemmingsplan voor Heimanswetering opgesteld, zodat dit gebied dan ook weer een actueel planologisch kader heeft.

Het plangebied wordt daarmee aan de noordzijde begrensd door de Zegerbaan-Heuvelweg en de gemeentegrens met gemeente Nieuwkoop, aan de westzijde door de Heimanswetering-bedrijventerrein Heimanswetering, Rijnhaven-Baronie-Molenwetering, aan de oostzijde door de Westkanaalweg-Goudse Schouw en aan de zuidzijde door de N11.

Achtergrond

Actualisering is wenselijk uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening en daarmee samenhangend een actueel planologisch regime. Een bestemmingsplan kan gevolgen hebben voor uw directe leef- en werkomgeving.

Het nieuwe bestemmingsplan biedt volop kansen aan bijvoorbeeld u als inwoner of ondernemer. Het bestemmingsplan is een plan waarin de ontwikkeling en het beheer van het gebied helder geregeld zijn. Uitgangspunt van het bestemmingsplan Alphen Stad is het vastleggen van de bestaande situatie. In zekere zin betreft het een conserverend bestemmingsplan. Ruimte is juist gezocht in flexibele bestemmingen en regels, waarbij ruimere bouwmogelijkheden worden geboden en het makkelijker is geworden om van functie te kunnen verkleuren. Aan de verkleuring van functies zijn in principe voorwaarden gekoppeld. Maar minder regels vraagt ook om meer verantwoordelijkheid. Deze onderwerpen komen uiteraard aan bod in de stukken van het bestemmingsplan.

De volledige publicatie van het ontwerp bestemmingsplan Alphen Stad kunt u vanaf 15 juni 2017 inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.