Agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn (inclusie agenda)

In gemeente Alphen aan den Rijn wonen bijna 25.000 mensen met een fysieke, psychische en/of verstandelijke beperking. Zij kunnen in hun leven verschillende problemen ervaren. Volgens het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, moet iedereen kunnen meedoen in de maatschappij. Om dit mogelijk te maken stellen gemeenten een lokale inclusie-agenda op.

De inclusie-agenda van de gemeente Alphen aan den Rijn bevat 8 onderwerpen over toegankelijkheid. Deze onderwerpen bedenkt de gemeente samen met belangengroepen en mensen met een beperking. Ze geven aan wat inwoners van Alphen aan den Rijn met een beperking belangrijk vinden op het gebied van toegankelijkheid en wat volgens hen prioriteit heeft.

Bekijk de 8 onderwerpen

Toegankelijkheid

De openbare ruimte moet goed toegankelijk gemaakt worden voor het gebruik van onder andere rollators, rolstoelen en scootmobielen. In de volgende actiepunten staat beschreven hoe.

Actiepunt Wanneer klaar
De multifunctionele accommodaties van de gemeente controleren we, samen met de doelgroep, op toe- en doorgankelijkheid voor rolstoelen, scootmobielen en rollators. Ook voorzieningen voor zintuigelijke beperkingen worden beoordeeld. Als het mogelijk is, worden eventuele knelpunten opgelost. Eerste kwartaal 2021 
Overig gemeentelijk maatschappelijk vastgoed controleren we, samen met de doelgroep, op toe- en doorgankelijkheid. Ook voorzieningen voor van zintuigelijke beperkingen worden beoordeeld. Als het mogelijk is, worden knelpunten opgelost. Voor punt 1 en 2 is via de kadernota een budget van € 20.000,- aan de raad gevraagd.   
Bij regulier gebiedsonderhoud en/of reconstructies van een gebied wordt samen met de bewoners gericht aandacht besteed aan toegankelijkheid van het gebied.    
We onderzoeken of meer toiletten in winkelcentra in onze hele gemeente openbaar toegankelijk kunnen worden gemaakt. Lokale (horeca)ondernemers worden gestimuleerd zich aan te melden bij de ‘hoge nood’ app.  
We onderzoeken of een extra mindervaliden toilet in het centrum van Alphen aan den Rijn mogelijk zou zijn. Het betrekken van een commerciële partij is hiervoor een optie. Voor Boskoop wordt onderzocht of er behoefte is aan een mindervaliden toilet dat ook toegankelijk is buiten de openingstijden van het Oude Raadhuis.  
We bekijken, samen met toezicht/handhaving en met de lokale middenstand, hoe we ervoor kunnen zorgen dat looproutes beter vrij blijven van obstakels als bijvoorbeeld reclameborden en fietsen. Een campagne rondom het vrijhouden van looplijnen voor blinden en slechtzienden (“hou de lijn vrij”) behoort tot de mogelijkheden.  
De verkeerslichten in Alphen aan den Rijn worden voorzien van een mogelijkheid om de oversteektijd voor voetgangers te verlengen. Zo krijgen ook mensen die zich langzaam voortbewegen voldoende tijd om over te steken. Op dit moment (6 oktober 2020) hebben 8 van de 32 installaties al zo’n systeem.

Eind 2020 zijn 11 kruispunten gereed. De rest volgt.

Vrije tijd, sport en cultuur

Onder het thema 'iedereen kan meedoen' is in het Vitaliteitsplan van Alphen aan den Rijn al vastgelegd dat bewegen en sport toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dit moet het komende jaar vorm krijgen met de volgende actiepunten. 

Actiepunt Wanneer klaar
Voor de opdracht Gemeente in Regie en aansluitend op het Vitaliteitsplan wordt de komende maanden een uitvraag gedaan onder sportverenigingen. Daarbij komt onder andere ook het aanbod van aangepast sporten en toegankelijkheid van accommodaties aan bod.  
In het Vitaliteitsplatform komen verenigingen, commerciële partijen, onderwijs, gezondheidszorg en kerken bijeen. Peilers uit het sportakkoord, zoals ‘inclusief sporten en bewegen’ en ‘positieve (sport-)cultuur’ zullen hier aan bod komen. Vanuit de gemeente zijn we deelnemer in het platform.  
In de ‘Visie Spelen’ wordt uitgewerkt op welke manier (buiten) speelplaatsen geschikt gemaakt worden voor kinderen met een beperking. September 2020 naar de raad

In het uitwerkingsprogramma van de cultuurvisie krijgt ook inclusiviteit een belangrijke rol. Het Cultuurplatform dat in 2020 is opgericht, richt zich op ontwikkeling en afstemming van een breed aanbod voor álle inwoners van onze stad, dus ook voor mensen met een beperking. Er is al veel aanbod, maar het is nog onvoldoende zichtbaar. De gemeente heeft hierbij een informerende en ondersteunende rol

 
Het aanbod van kunst en cultuur moet toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom moet het voor bezoekers met een beperking vooraf duidelijk zijn op welke manier de toegankelijkheid of de communicatie is geregeld in een gebouw of bij een evenement.  
We bekijken samen met onze cultuurpartners of het mogelijk is om een doventolk voor dove bezoekers gratis toegang te geven.  
Communicatie en dienstverlening
Actiepunt Wanneer klaar
Gemeente Alphen aan den Rijn wil dat iedereen de informatie en diensten op haar website gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Naar aanleiding van het toegankelijkheidsonderzoek wordt een actieplan worden opgesteld.  Eerste toetsing in april 2021
Brieven die door de gemeente naar inwoners worden gestuurd moeten in begrijpelijke taal geschreven zijn. De brieven worden hierop beoordeeld en waar nodig herschreven.   
We onderzoeken welke wensen en mogelijkheden er zijn om in onze informatievoorziening en/of dienstverlening meer gebruik te gaan maken van een gebaren- en/of schrijftolk.   
Wonen
Actiepunt Wanneer klaar
Aandachtspunten voor aangepast wonen, een toegankelijk openbaar gebied en levensloopbestendig bouwen krijgen een plek in de gemeentelijke omgevingsvisie.  juli 2021
Vervoer

Alphen aan den Rijn biedt, deels via de maatschappelijke partners, veel verschillende vervoersmogelijkheden aan voor mensen met een beperking:

  • De Regiotaxi
  • Openbaar vervoerder Arriva biedt de Voor Elkaar Pas (VEP) aan. Dit is een OV-pas die het gebruik van het OV voor minder valide inwoners vereenvoudigt. Met de VEP kan in alle Arriva bussen en treinen gratis worden gereisd. Er is een gratis 2e kaart voor een begeleider beschikbaar, waarmee iemand een persoonlijke begeleider kan meenemen. 
  • De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in het aanpassen van bushaltes en het toegankelijk maken van bussen voor inwoners die gebruik maken van een  loophulpmiddel of een rolstoel. 
  • De TomMobiel biedt flexibel vervoer voor inwoners die zich moeilijk kunnen verplaatsen, met zo nodig begeleiding en ondersteuning. Via het servicepunt van TomMobiel kan ook een ANWB automaatje geboekt worden, waardoor er op één punt een integraal aanbod van lokaal vervoer is ontstaan.
  • Sinds februari 2020 kunnen inwoners van Alphen aan den Rijn gebruik maken van ‘Fietsmaatjes’, een organisatie die zich inzet om mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen door middel van een maatje toch aan het fietsen te krijgen.

Voor zover nu bekend zijn er op dit moment geen actiepunten op het gebied van vervoer. 

Werk en onderwijs
Actiepunt Wanneer klaar
Door de subsidie-uitvraag Preventie willen we komen tot ondersteuning van het onderwijs. Zo kunnen er meer leerlingen, ook bij probleemgedrag, kunnen blijven leren in het reguliere onderwijs. Met gecontracteerde partij(en) 2e helft 2021
Betrekken ervaringsdeskundigen
Actiepunt Wanneer klaar
We zoeken samen met ervaringsdeskundigen naar een manier waarop zij blijvend kunnen meedenken en ondersteunen bij het vullen en uitvoeren van deze agenda, bijvoorbeeld in de vorm van een werkgroep of een panel. Hierbij gaan we uit van een zo breed mogelijke doelgroep: inwoners met motorische, mentale of zintuiglijke beperkingen.

Voorbereidingen eind 2020.

1e kwartaal 2021 klaar voor gebruik

We zorgen ervoor dat inwoners laagdrempelig acties kunnen aanmelden voor de Inclusie Agenda. We houden ze op de hoogte van de voortgang. Meldfunctie staat sinds oktober 2020 op de gemeentelijke website.
Er komt een publieksvriendelijke versie van deze Agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn. November 2020
Bewustwording binnen en buiten het gemeentehuis
Actiepunt Wanneer klaar
Inclusie hangt samen met álle beleidsterreinen en uitvoeringsafdelingen van onze gemeente. We bereiden een intern bewustwordingstraject voor, met als doel dat iedereen in de organisatie begrijpt wat het belang is van inclusie en dit ook toepast bij zijn/haar werkzaamheden.  globaal plan klaar: eind 2020 
Een inclusieve samenleving maken we met elkaar. Ook onze inwoners moeten zich hiervan bewust zijn. We zetten ons in om dat  te bevorderen onder volwassenen en kinderen. globaal plan klaar: eind 2020
Ondernemers in Alphen aan den Rijn spelen een belangrijke rol in het ‘gewoon toegankelijk’ maken van onze samenleving. Als gemeente gaan we hierin, samen met de doelgroep, adviseren en ondersteunen. Een jaarlijkse Toegankelijkheidsprijs zou een mooi middel kunnen zijn om dit onder de aandacht te brengen.  
Ook van de organisaties waar wij als gemeente mee samenwerken verwachten we een inclusieve blik op de samenleving en aandacht voor (digitale) toegankelijkheid. We onderzoeken ons inkoop- en subsidiebeleid op dit punt
 
 

Ervaringsdeskundigen

De verhalen van ervaringsdeskundigen zijn heel belangrijk bij het werken aan een inclusieve samenleving. Ervaringsdeskundigen weten goed wat anders kan én wat beter kan voor mensen met een beperking. Dat past ook goed bij wat er in het VN-Verdrag staat: ‘niets over ons, zonder ons’. Voor de eerste versie van deze agenda zijn aandachtspunten opgehaald bij verschillende ervaringsdeskundigen. Voor het verder uitvoeren van de Agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn willen we nog meer samenwerken met ervaringsdeskundigen.

Meldpunt toegankelijkheid

Heeft u een idee wat er beter kan in onze gemeente om voor u ‘gewoon meedoen’ mogelijk te maken? Laat het ons dan weten