Cultuurhistorisch erfgoed voor de toekomst bewaren

Gemeente Alphen aan den Rijn kent een lange ontwikkelingsgeschiedenis. Dat is terug te zien aan de vele bijzondere historische gebouwen, de naoorlogse wijken en het landschap. We zijn trots op deze rijke geschiedenis. Daarom hebben we de gebouwen en plekken die over het verleden van de gemeente vertellen, aangegeven op de cultuurhistorische waardenkaart.

Cultuurhistorische waardenkaart  

De cultuurhistorische waardenkaart is uitgewerkt in het bestemmingsplan Cultuurhistorie en de beheersverordening Cultuurhistorie. Deze zijn op 27 januari 2022 vastgesteld door de raad en te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op de digitale waardenkaart kunt u zien waarom wij een object zo bijzonder vinden. U vindt deze op www.alphenaandenrijn.nl/erfgoed.  

Meer dan 2.000 cultuurhistorische waardevolle objecten 

Alle meer dan 2.000 cultuurhistorische waardevolle objecten zijn met behulp van waarderingscriteria onderzocht. Aan de hand van de scores hebben we vervolgens de algemene eindwaardering bepaald. In de cultuurhistorische waardenkaart is te zien op welke punten het pand of object hoog of lager scoort en is toegelicht waarom dit pand of object van cultuurhistorische waarde is. 

Bestemmingsplan en beheersverordening Cultuurhistorie 

Een gemeente met oog voor het verleden is een gemeente met een fundament voor de toekomst. De cultuurhistorie heeft betekenis, ze kan iets toevoegen: eigenheid, kwaliteit en/of verbinding. Kortom: waarde. De doelstelling is om het erfgoed voor de toekomstige generaties zoveel mogelijk te behouden. Het bestemmingsplan en de beheersverordening Cultuurhistorie vullen daarom de regels over de cultuurhistorie in de bestaande bestemmingsplannen of beheersverordeningen aan.  

Behouden, versterken en beschermen 

Heldere en gelijke regels over hoe om te gaan met gebouwde objecten, stedenbouwkundige deelgebieden en waardevolle landschappen en landschapselementen helpen om onze cultuurhistorische waarden waar mogelijk te behouden, te versterken en te beschermen. Bij verbouwen wordt gevraagd rekening te houden met de specifieke kenmerken van het gewaardeerde object. Op basis van de werkzaamheden (waaronder ook sloop) kan het zijn dat een omgevingsvergunning nodig is. Ook blijven vergunningsvrije werkzaamheden mogelijk. 

Subsidie 

Eigenaren kunnen voor regulier onderhoud aan hun cultuurhistorische object mogelijk aanspraak maken op een subsidieregeling. De subsidie bedraagt een percentage van de kosten. Meer informatie vindt u op www.alphenaandenrijn.nl/erfgoed

Vragen? 

Voor vragen over monumenten, cultuurhistorie, bijbehorende vergunning en de subsidieregeling is een Erfgoedloket ingericht. Vragen kunnen per e-mail gesteld worden aan Erfgoedloket@alphenaandenrijn.nl. Of kijk op www.alphenaandenrijn.nl/erfgoed.