Aan de slag in de Edelstenenbuurt

De gemeente heeft een plan gemaakt om de uitdagingen in de Edelstenenbuurt gezamenlijk en langdurig met de partners in de wijk aan te pakken. Dit past in de ambitie van gebiedsgericht werken.

De bewoners in de  Edestenenbuurt hebben gezamenlijk 68 verschillende nationaliteiten. De buurt staat bekend als kwetsbaar. Het doel is om van de Edelstenenbuurt een leefbare, vitale en veilige omgeving te maken. Waarin alle generaties zich prettig voelen en elk naar eigen kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente werkt samen met Woonforte, politie, sociale partners in het gebied, vrijwilligersorganisaties en inwoners.

Succes sneeuwen onder

In de wijk is sprake van steeds terugkerende incidenten. Daardoor sneeuwen de positieve kanten en kleine successen onder. Eind vorig jaar realiseerde de gemeente langs het Topaasplantsoen een overdekte hangplek voor jongeren. Er zijn diverse speelvoorzieningen opgeknapt, van klein tot groot. In de buurt zijn ook mooie initiatieven zoals de vrijwilligers van de Blije Wijk en Diamantflat die regelmatig met elkaar een maaltijd maken en samen eten. Of de buurtkanjers van Woonforte die gezamenlijk de portieken leefbaar houden. 
Doelgericht werken met partners
Wat nodig is om de groeiende problemen aan te pakken is een gezamenlijke aanpak met alle partijen. Partners die allemaal werken aan een aantal korte en lange termijn doelstellingen. Deze aanpak geeft focus en doelgerichtheid. Het laat zien wat werkt en wat niet. Het zorgt dat iedereen weet wat er moet gebeuren en het voorkomt dubbelingen van aanbod en goedbedoelde losse acties. Zo is alles wat we doen beter op elkaar afgestemd.

Aanpak volgens vier lijnen

Op basis van de analyse, die samen met de partners is gemaakt, starten we met een aanpak volgens vier lijnen: 
1.    Preventie en zorg
Hieronder valt bijvoorbeeld het opzetten van een stevige preventie-agenda; hoe voorkomen we problemen in de wijk? Door onder andere de inzet van jongerenwerk en de inzet van de sociaal makelaar. 
2.    Leefbaarheid en participatie
•    In dit kader start bijvoorbeeld een traject van “Community Building” om de sociale samenhang in de wijk te versterken. De methode richt zich op het betrekken van groepen buurtbewoners, ongeacht leeftijd of afkomst, ook op hen die onderling weinig contact hebben en vaak buitengesloten worden.
•    Gebleken is dat er veel dumpingen zijn van grofvuil. Daarom start een pilot met grofvuilinzameling meer specifiek afgestemd op hoogbouw. Op plekken waar veel grofvuil naast de ondergrondse containers wordt geplaatst komen vakken waar men grofvuil kan aanbieden. Dit wordt op vaste dagen opgehaald. Grofvuil dat niet in het vak wordt aangeboden, en dus illegaal is gedumpt, wordt gedurende een korte periode ‘tentoongesteld’ aan de buurt op een omheind stuk openbare grond.
3.    Veiligheid 
Hierbij is een combinatie van repressieve en preventieve activiteiten. Dit zijn reguliere activiteiten die worden ingezet indien nodig.
4.    Voorzieningen
De belangrijkste ontwikkeling voor het creëren van voorzieningen is de herontwikkeling van Briljantstraat 1 en 5 tot een wijkcentrum waarin ook de voedselbank een plek krijgt. Dit wordt een laagdrempelige voorziening van waaruit iedereen elkaar kan ontmoeten. Het levert ook een bijdrage aan de positieve beeldvorming van de buurt.

Gebiedsgericht werken

Een gebiedsgerichte aanpak waarbij inwoners meer zeggenschap krijgen en eigenaarschap tonen. Dat is de ambitie die het college drie jaar geleden vastlegde in het coalitieakkoord “Groene stad met Lef!”.  De afgelopen periode is, vanuit de bestuursopdracht gebiedsgericht werken, een pilot uitgevoerd met gebiedsregie in de Snijdelwijk (Boskoop). Voortbouwend op de ervaringen vanuit de Snijdelwijk is besloten om de uitdagingen die er in de Edelstenenbuurt zijn op een soortgelijke wijze aan te pakken. Uitdagingen stoppen echter niet bij de grens van een wijk. Het college heeft dan ook besloten om voor de langere termijn een programma te maken voor heel Alphen Noord.