Concept omgevingsvisie nadert afronding

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2022. Wij bereiden ons als gemeente voor op de invoering van deze wet. Belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. Hierin staan onze ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor onze hele gemeente voor de lange termijn.

De omgevingsvisie is een belangrijk document voor de toekomst en de ontwikkeling van onze gemeente. Het is de basis voor alle andere producten van de Omgevingswet, zoals het omgevingsplan en de omgevingsvergunning.

De afgelopen periode is samen met gemeenteraad en raadklankbordgroep, en betrokken partijen zoals provincie, waterschap en GGD gesproken over onze omgevingsvisie. Eerder is al inbreng van inwoners opgehaald in de week van de leefomgeving (2017). Ook hebben de afgelopen periode verschillende sessies met inwoners en bijvoorbeeld dorpsraden plaatsgevonden.

Samen met dorpsraden en inwoners

Begin 2021 besluit het college van B&W over de concept omgevingsvisie. Daarna worden dorpsraden en inwoners opnieuw gevraagd inbreng te geven. Deze wordt verwerkt, zodat later in het jaar de definitieve omgevingsvisie vastgesteld kan worden.

Minder en overzichtelijkere regels door Omgevingswet

De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijkere regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Inwoners en organisaties die vanaf 2022 een vergunning aanvragen of initiatief indienen hebben hier voordeel van. Ook wordt met de komst van de Omgevingswet het hele proces digitaal inzichtelijk.