Ontwerp omgevingsvisie vastgesteld

De omgevingsvisie is de gezamenlijke toekomstvisie voor onze gemeente. Het gaat over alles buitenshuis: milieu, natuur en landschap, verkeer en vervoer maar ook gezondheid en cultureel erfgoed.

Wegwijzer gemeente Alphen aan den RijnIn de omgevingsvisie leggen we vast hoe we als gemeente willen ontwikkelen. De focus ligt hierbij op de ontwikkeling van een gemeente van ontmoeten en verbinden, duurzaam en groen, gericht op vitaal wonen en leven. 

De visie is voor de stad, voor alle kernen en voor het buitengebied. 
We richten ons op vijf ontwikkelrichtingen:

  1. Duurzaam Ondernemen: We zetten in op verduurzaming en ontwikkeling van onze lokale economie en bedrijventerreinen en bieden een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Daarbij richten we ons ook op een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook stimuleren we circulair bouwen en kringloop landbouw. 
  2. Landschappelijke Verstedelijking: We ontwikkelen passend woningaanbod voor álle doelgroepen. We zetten in op prettige en diverse leefomgevingen. Hiervoor ontwikkelen we de gemeente tot een hoogwaardig vervoersknooppunt, met goede bereikbaarheid en aanbod van verschillende soorten vervoer.
  3. Waardevol buitengebied: We behouden de verschillende soorten landschap in onze gemeente. Waar mogelijk combineren we functies. Denk aan een landbouwgebied dat wordt gecombineerd met recreatie of waterberging, of recreatie plekken waar we de biodiversiteit vergroten. 
  4. Samen sterker: We ontwikkelen een gezonde en sociale buitenruimte die bijdraagt aan de vitaliteit van alle inwoners. We geven ruimte aan initiatieven van inwoners, gericht op ontmoeting en houden oog voor de balans tussen leefbaarheid en levendigheid. 
  5. Gezonde vergroening: We ontwikkelen van een groene stad met een gezond milieu en werken daarvoor aan een afname van de milieubelasting, bijvoorbeeld via duurzame mobiliteit. 

De ontwerp omgevingsvisie is opgesteld met inbreng van inwoners in 2017 tijdens de ‘week van de leefomgeving’. Recent zijn ruim 40 organisaties of georganiseerde groepen gevraagd mee te werken aan de ontwerp omgevingsvisie. Denk aan dorpsraden, woningbouwcorporaties, buurgemeenten en provincie, waterschap, omgevingsdienst, veiligheidsregio, vervoersbedrijven, nutsbedrijven en de GGD.

Het college heeft ingestemd met de ontwerp omgevingsvisie. In aanloop naar de gemeenteraadsvergadering van 18 februari, horen we graag de reactie van inwoners via een flitspeiling. Na het beslismoment van de gemeenteraad op 18 februari volgt een inzage periode van 6 weken. Tijdens deze periode worden (digitale) inloopavonden georganiseerd. De zienswijzen die in de inzageperiode worden ingediend, verwerken we in de volgende versie van de omgevingsvisie. Voor de zomer beslist de gemeenteraad dan over die volgende versie. 

Achtergrond

Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Hierin worden alle regels over de fysieke leefomgeving gebundeld. De Omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Meer weten www.alphenaandenrijn.nl/omgevingswet