Overheden maken afspraken over woningbouw en natuurontwikkeling Gnephoek

Gemeente, provincie, regio en waterschap staan achter de bouw van 5500 woningen en de aanleg van een groot natuurgebied in de Gnephoek. Dat spreken ze af in een zogenaamde ‘bestuursovereenkomst’.

De afspraken over wonen, verkeer, natuur, recreatie, water en bodem worden in oktober officieel ondertekend. De afspraken worden eerst voor reactie voorgelegd aan Provinciale Staten en gemeenteraad.

De bestuursovereenkomst is nodig om alle afspraken vast te leggen. Bij de bouw van een wijk komt namelijk het nodige kijken. Of het nu gaat over het aantal woningen en de prijs daarvan, hoe om te gaan met bodem, water en natuur en hoe mobiliteit geregeld moet worden. Het College van B&W, Gedeputeerde Staten, het Dagelijkse Bestuur van Holland Rijnland en het college van het hoogheemraadschap zijn dan ook blij met deze stap.

“Met goede afspraken maken we van dit plan een goede wijk”, zegt gedeputeerde Anne Koning. “Juist door onze handtekening onder dat hele pakket afspraken te zetten, weten we zeker dat de Gnephoek een succes wordt. We doen het uiteindelijk voor al die mensen die zo hard een woning zoeken.” 

Gnephoek: wonen, natuur en recreatie

De afgelopen jaren is veel te doen geweest over de Gnephoek. Met het plan dat er nu ligt, worden 5500 woningen gebouwd en 60 ha. nieuwe natuur gecreëerd. Van de woningen wordt 60% betaalbaar en de helft daarvan is sociale huur. Jolanda Langeveld, dagelijks bestuurder van Holland Rijnland, is trots op de verdeling. “De geplande woningen in de Gnephoek zijn hard nodig voor mensen die een eigen plek zoeken. En de wijk is belangrijk om de afspraken uit de Regionale Realisatieagenda, voor voldoende woningen, te halen.”
 
Het hoogheemraadschap en de gemeente werken nauw samen bij de ontwikkeling van de Gnephoek. Hoogheemraad Marjon Verkleij noemt het essentieel dat het Rijnland vroeg meedenkt. “Klimaatverandering zorgt voor extreem weer, droogte, wateroverlast, zeespiegelstijging, verzilting en bodemdaling. Dat is precies de reden dat water en bodem sturend moeten zijn bij het bouwen in een laaggelegen polder als deze. Vanuit onze kennis van water en bodem zijn we tot randvoorwaarden gekomen waardoor het wel mogelijk is om in de Gnephoek te bouwen. Het water krijgt de ruimte, de sloten krijgen natuurvriendelijke oevers, er is genoeg berging voor de heftige regenbuien en de dijk wordt verhoogd. Hier staat straks een wijk die klaar is voor de toekomst.”

Vervoer

Een wijk kan niet zonder goed verkeersplan. Het is belangrijk dat direct bij de eerste woningen en voorzieningen de bereikbaarheid goed geregeld is. Provincie en gemeente gaan daarom samen aan de slag om dat te regelen. De bedoeling is dat er voor  voetgangers, fietsers en  openbaar vervoer aantrekkelijke opties worden geboden, net als voor deelmobiliteit, maar dat er ook en ruimte blijft voor privéauto’s. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen en wethouder Relus Breeuwsma zien allebei dat het een flinke klus wordt en zien hun samenwerking met vertrouwen tegemoet. 

Vervolg

Wethouder Gerard van As is verheugd over het resultaat. “Direct na ondertekening van de overeenkomst gaan we aan de slag met de Gnephoek samen met de betrokken overheden en de marktpartijen. We maken onder andere een Masterplan waarin staat wat voor woningen er in de Gnephoek komen, hoe de ontsluiting wordt geregeld en waar natuur ontwikkeld wordt. Tegelijkertijd starten we het participatietraject met de omgeving en de ruimtelijke procedures. Gezamenlijk gaan we van het plan een prachtige wijk maken.”