Vandaag zijn de balies in het gemeentehuis gesloten. Dit komt door werkzaamheden aan de computersystemen van Burgerzaken. Dinsdag 28 juni staan we weer voor u klaar. 

Barrepolder voorkeurslocatie voor vestiging 150kV/50kV trafostation

De Barrepolder is aangewezen als voorkeurslocatie voor de realisatie van een 150kV/50kV trafostation. Dit trafostation is nodig om de regio Leiden – Alphen aan den Rijn in de toekomst van voldoende capaciteit te voorzien, zodat tijdig ingespeeld kan worden op de vraag en aanbod van duurzame energie vanuit de regio.

Verzwaring elektriciteitsnet

De energietransitie is in een stroomversnelling gekomen. Dat betekent dat zowel de vraag naar als het aanbod van (groene) energie de afgelopen jaren sterk toeneemt. Tegelijkertijd zijn er meer aansluitingen nodig als gevolg van de woningbouw en de groei van het aantal bedrijven. Daarom is verzwaring van het elektriciteitsnet ook binnen onze regio op korte termijn noodzakelijk. Om deze uitbreiding te kunnen bewerkstelligen is binnen de regio een extra – zogenoemd 150kv/50kv - trafostation nodig.

Locatieonderzoek

TenneT en Liander hebben in het afgelopen half jaar binnen de regio Holland Rijnland een onderzoek uitgevoerd naar de locatie, waar dit nieuwe trafostation geplaatst zou kunnen worden. Daarbij is ook rekening gehouden met toekomstige nieuwe functies, nabijheid van woningbouw, gevolgen voor de natuur en mogelijkheden voor een goede landschappelijke inpassing. Uit dit onderzoek is de Barrepolder als voorkeurslocatie naar voren gekomen. Vestiging van een trafostation levert hier naar verwachting de minste landschappelijke schade op. Alle gemeenteraden uit de regio zijn bij het onderzoeksproces betrokken geweest en hebben ingestemd met de uitkomst, net als het dagelijks bestuur van Holland-Rijnland. Het college van b. en w. van Alphen aan den Rijn heeft nu besloten medewerking te verlenen aan de juridische-planologische procedure, die nodig is om het trafostation te realiseren.

Vervolg

Het gaat op dit moment om een zoeklocatie in het gebied tussen het bedrijventerrein van Heineken en de toegangsweg naar de oude molen (Groenedijksepolder). Binnen dit gebied gaat gezocht worden naar de definitieve locatie. Omwonenden en belanghebbenden worden hier nauw bij betrokken. De uitkomst van dit participatieproces is leidend voor de exacte locatiebepaling. Naar verwachting start eind dit jaar de ruimtelijke ordening procedure.