Hoorzitting AZC Hoorn-West

Eind vorig jaar hebben de gemeente en het COA een bestuursovereenkomst gesloten voor het realiseren van een asielzoekerscentrum op bedrijventerrein Hoorn-West in Alphen aan den Rijn.

Tekening AZC websiteEind vorig jaar hebben gemeente Alphen aan den Rijn en het COA een bestuursovereenkomst gesloten voor het realiseren van een asielzoekerscentrum voor maximaal 400 personen op bedrijventerrein Hoorn-West in Alphen aan den Rijn. De opvang is voor een periode van 5 jaar. Tot het gebouw behoort ook kantoor- en werkruimte, sportvelden, een buitenspeelplaats en (fiets)parkeerplekken. Op 1 mei 2024 heeft het COA een omgevingsvergunning aangevraagd voor deze locatie.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. In het geval van het AZC is een BOPA (een buitenplanse omgevingsplanactiviteit) aangevraagd. Dit is een vergunningsaanvraag voor een activiteit die niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan. Bij dit soort aanvragen beslist het college van burgemeester en wethouders. Maar de onlangs ontvangen BOPA-vergunningaanvraag voor het AZC Hoorn-West is een aanvraag waarvoor het bindend adviesrecht van de raad geldt over de vergunningsaanvraag. Dit betekent dat de gemeenteraad het college een advies kan geven over het wel, niet of onder voorwaarden verlenen van de gevraagde vergunning. Het college moet dit advies van de gemeenteraad opvolgen.

Inspreken

Omdat dit een aanvraag is waarover de raad een advies uitbrengt aan het college, heeft de raad besloten om deze vergunningaanvraag eerst in een raadscommissie te behandelen. Het is dan mogelijk om in te spreken. Om zoveel mogelijk recht te doen aan alle insprekers, wordt er een week voorafgaand aan deze commissiebehandeling een hoorzitting georganiseerd. Tijdens deze hoorzitting kunnen inwoners van gemeente Alphen aan den Rijn inspreken. Elke persoon heeft maximaal 3 minuten de tijd om in te spreken. Raads- en commissieleden zijn op deze manier zo vroeg mogelijk op de hoogte van de argumenten van voor- en tegenstanders.
De hoorzitting vindt plaats op 19 juni 2024 om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanmelden om in te spreken

Wilt u inspreken? Dan kunt u zich tot maandag 17 juni 12.00 uur aanmelden voor deze hoorzitting door een e-mail te sturen naar griffie@alphenaandenrijn.nl.