Bekendmaking voornemen tot verkoop gemeentegrond, perceelgedeelte aangrenzend aan Genielaan 2-112 en Genielaan 114-202 te Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn is voornemens om een groenstrook ten zuidwesten van de Genielaan 2-112 en Genielaan 114-202 in Alphen aan den Rijn, (gedeeltelijk) te verkopen aan twee beoogde kopers te weten de eigenaren van de twee naastgelegen percelen.

Dit omdat vaststaat dat de beoogde kopers, de enige serieuze kandidaten zijn voor verwerving van de door de gemeente te vervreemden gronden. 

Motivering 

De groenstrook ligt ingesloten tussen een gemeentelijke watergang en in eigendom zijnde percelen van de beoogd kopers. De te verkopen groenstrook heeft geen nadere functie tot het openbaar gebied en komt daarom voor verkoop in aanmerking. De te verkopen groenstrook wordt toegevoegd aan het terrein van de appartementencomplexen van de beoogd kopers en wordt van parkeerplaatsen voorzien ten behoeve van de bewoners van de appartementen. Hiermee wordt het naast gelegen openbaar gebied ontlast van een te hoge parkeerdruk. 

Vervaltermijn 

Indien u zich niet kunt verenigen met deze verkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatiedatum een kort geding aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningen-rechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan svergeer@alphenaandenrijn.nl te verzenden. 

Bekijk of download de kadastrale kaart (PFD).