Gelijke behandeling en discriminatieverbod

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”

afbeeldin 400Dit is artikel 1 van de Nederlands Grondwet zoals deze in 1983 is vastgesteld. We werken hard aan een inclusievere samenleving, waar iedereen gelijk wordt behandeld en mee kan doen.   

Iedereen doet mee

Dat lijkt zo vanzelfsprekend, maar voor een grote groep mensen is dat nog niet zo. Denk aan de LHBTIQ-gemeenschap; lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender-, intersekse- en queer-personen hebben helaas nog te vaak met discriminatie of onveilige situaties te maken. Een ander voorbeeld zijn mensen met een handicap of een beperking. Dat gaat in Nederland alleen al om zo'n 2 miljoen mensen. Ook zij kunnen te maken krijgen met discriminatie, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. In 2016 is Nederland het VN-verdrag Handicap aangegaan. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert.   

Voorstel Eerste Kamer  

Een aantal toenmalige Kamerleden (2021) wil aan de bovengenoemde Grondwet, artikel 1, een toevoeging doen: een discriminatieverbod op grond van seksuele geaardheid en handicap. Omdat het om een wijziging van de Grondwet gaat, moeten Tweede en Eerste Kamer twee keer hun goedkeuring geven. De eerste goedkeuring is al tijdens de vorige regeerperiode gegeven. Op 16 maart 2022 stemde de nieuwe 2e kamer opnieuw in met aanpassing.  Op dit moment ligt een initiatiefvoorstel in de Eerste Kamer voor de tweede goedkeuring.   

Kunstwerk ‘Construction of a Constitution’  

Gemeente Alphen aan den Rijn vindt het belangrijk dat iedereen in onze gemeente mee kan doen.  In 2017 is daarom in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn een kunstwerk onthuld die de tekst van Artikel 1 van de Grondwet weergeeft, met daarop kleine verbeeldingen van mensen. Het kunstwerk, gemaakt door kunstenaar Kristjan Schwartz, heeft de naam Construction of a  Constitution. Oftewel: de opbouw van de Grondwet.   

De kunstenaar heeft op verzoek van de gemeente nieuwe figuren gemaakt die de LHBTIQ- gemeenschap en onze inwoners met een handicap of beperking verbeelden. Deze worden aan het kunstwerk toegevoegd, vooruitlopend op de definitieve aanpassing van de Grondwet. Ongeacht de aanpassing van de Grondwet willen wij immers laten zien dat wij een inclusieve gemeente zijn, waar alle inwoners meetellen en meedoen.