Financiën op orde; uitdagingen op langere termijn

De jaarstukken 2022 van Gemeente Alphen aan den Rijn voor 2022 is afgesloten met een positief resultaat van €16,7 miljoen.

Het afgelopen jaar kende verschillende uitdagingen, waaronder de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne en de daaropvolgende vluchtelingenstroom en energiecrisis. De gemeente heeft zich ingezet om ontheemden uit Oekraïne op te vangen en heeft maatregelen genomen om inwoners en organisaties te ondersteunen bij financiële problemen. Er is gestart met de voorbereidingen voor herinrichting van de jeugdhulp per 2024, met focus op kwaliteit, betaalbaarheid en preventie. Het buitengebied van Alphen aan den Rijn staat voor diverse uitdagingen, zoals stikstofdiscussie, vergrijzing en klimaatverandering, waarvoor onderzoek is gedaan en ontwikkellocaties zijn aangewezen. Er is aandacht besteed aan duurzame mobiliteit en doorontwikkeling van gebiedsgericht werken. Het positieve resultaat is grotendeels te danken aan incidentele meevallers zoals bijdragen uit het rijk. 

Voorjaarsnota 2023  

De Voorjaarsnota 2023 is een tussentijdse rapportage waarin het college de raad informeert over beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 na de eerste vier maanden. Er worden voorstellen gedaan om de begroting 2023 bij te stellen met € -4,9 miljoen. Deze bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitkomsten van de nieuwe gemeentelijke CAO die recent is afgesloten en de sterk gestegen energiekosten.

Daarnaast zien we een aantal ontwikkelingen die in 2022 zijn ontstaan en doorwerken in 2023. Bijvoorbeeld de zorg voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de lastenstijgingen voor huishoudens als gevolg van hogere energie- en andere vaste kosten. De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot vertragingen in werkzaamheden en het niet altijd kunnen realiseren volgens planning. Daarnaast zorgen tekorten aan bepaalde grondstoffen of producten voor vertraging en het niet altijd kunnen realiseren van werkheden volgens planning. 

Ook zijn er zijn forse kostenstijgingen als gevolg van inflatie. Ondanks deze uitdagingen streven we ernaar om de dienstverlening en het voorzieningenniveau op peil te houden en ondersteuning te bieden aan inwoners en instellingen. Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is uitgebreid in 2023. Naast kwijtschelding van de afvalstoffenheffing is het ook mogelijk om kwijtschelding van de rioolheffing aan te vragen. Daarnaast is gestart met het Actiefonds Armoede om mensen en organisaties te ondersteunen bij armoede. Uitgangspunt voor het college blijft het behoud van een solide financiële positie om toekomstige onzekerheden op te vangen. 

Kaderbrief 2024 

Een jaar geleden heeft de gemeente haar ambities voor de komende vier jaar vastgelegd in het Coalitieakkoord Zichtbaar en Dichtbij. Dit heeft ze gedaan met de kennis en verwachtingen van toen. Nu een jaar later zijn de financiële en economische omstandigheden en toekomstverwachtingen veranderd. De hoge inflatie, de krapte op de arbeidsmarkt en andere onzekerheden over de toekomst maken het noodzakelijk om keuzes te maken. Het college gaat kijken waar ze nog invloed kan uitoefenen op de kosten, waar ze dingen anders kan doen, zonder dat de kwaliteit van de gemeentelijke voorzieningen voor de inwoners en bedrijven daardoor achteruitgaat. Het bestuur biedt de raad in oktober een sluitende begroting voor 2024 aan.  

Wethouder financiën Gert van den Ham: ”Het college blijft zich volop inzetten om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren. Dat is wat we willen, zonder de werkelijkheid uit het oog te verliezen.”