Ziendeweg gedeeltelijk brom-/fietspad

Het college van burgemeester en wethouders wil een gedeelte van de Ziendeweg in Zwammerdam definitief aanwijzen als brom-/fietspad.

Voordat ze dit besluit neemt, wil ze eerst alle zienswijzen, van belanghebbenden en van de gemeenteraad, horen. Het is volgens metingen uit 2019 tussen de Slingerkamp (kano oversteekplaats) en Achtermiddenweg ongeveer vijf keer drukker met autoverkeer, dan wat passend is voor een erftoegangsweg die nog geen 3,5 meter breed is. De weg wordt veelvuldig gebruikt door fietsers, voor wie de huidige situatie niet veilig genoeg is. Een verlaging van het aantal auto’s dat over deze weg rijdt, voorkomt ook ernstige bermschade.

Veiligheid staat voorop

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de situatie op de Ziendeweg en achterliggende weggennet richting Zwammerdam en Nieuwkoop te verbeteren. Er is onderzocht of er een vrijliggend fietspad aangelegd kan worden langs de Ziendeweg. Het aanleggen van een fietspad is tijdrovend, zeer kostbaar en heeft een grote impact op de omgeving, vlak naast een Natura 2000-gebied. Het zou nog jaren duren voordat een fietspad gerealiseerd kan worden, áls het al gerealiseerd kan worden. In de tussentijd zou de situatie op de Ziendeweg en achterliggende weggennet niet verbeteren.

Proef

Tussen april 2022 en januari 2023 is een tijdelijke verbod voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd landbouwvoertuigen en brommobielen, ingesteld. Het college is enthousiast over de uitkomsten van deze proef en ziet reden dit om te zetten tot een definitief besluit. Hierbij kijkt het college nadrukkelijk naar de belangen van direct omwonenden. Het college geeft hier voorrang aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers. Daarnaast bleek uit de proef dat er op het omliggende wegennet geen onoverkomelijke gevolgen zijn.

Besluit ter inzage

De gemeente stelt met een verkeersbesluit verkeersmaatregelen in. Dit doet zij om de verkeersveiligheid te waarborgen, maar ook om de leefbaarheid te bevorderen. Hoewel een uitvoerig proces van zienswijzen en evaluaties is doorlopen vindt het college een zorgvuldige voorbereiding op haar besluit belangrijk. Het college wil daarom vooruitlopend op het besluit iedereen de mogelijkheid geven schriftelijk zienswijzen in te dienen op het voorgenomen besluit. Daarnaast vraagt het college de gemeenteraad om wel of geen wensen en bedenkingen te uiten. Het ontwerp verkeersbesluit en alle daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, liggen van 11 mei tot 22 juni 2023 in het gemeentehuis en op www.officielebekendmakingen.nl ter inzage.