Convenant Preventie, zorg en veiligheid op en rond school

Jongeren hebben verschillende leefwerelden: thuis, in de buurt, bij een sportvereniging, de digitale wereld en school. Signalen van problemen of onveiligheid – zoals pesten, uitsluiting, intimidatie of crimineel gedrag – komen vaak tot uiting op school.

Denk bijvoorbeeld aan verminderde leerprestaties, ander gedrag of een onveilig schoolklimaat. Preventie-, zorg- en veiligheidspartijen willen zich samen inzetten om binnen en buiten de school problemen bij jongeren vroeg te signaleren en hier een aanpak voor op te stellen die past bij de vraagstukken die spelen op school of bij de jongere. Daarom hebben Gemeente Alphen aan den Rijn, het voortgezet (speciaal) onderwijs en MBO Rijnland, politie, Openbaar Ministerie, HALT, GGD en preventiepartijen Participe, Kwadraad, Alphen Vitaal en het Jeugdpreventieteam het convenant ‘Preventie, zorg en veiligheid op en rond school’ ondertekend. 

Samen inzetten op sociale veiligheid

Dit convenant is het vervolg op het convenant Schoolveiligheid uit 2019. Door ondertekening verbinden alle partijen zich aan een gezamenlijke inzet op de sociale veiligheid op en rond school. Deze inzet is vooral gericht op vroegtijdig signaleren en preventie. Wethouder Gert-Jan Schotanus: “We willen problemen bij jongeren niet alleen bestrijden, maar juist zoveel mogelijk voorkomen. Door vroegtijdig signalen in beeld te krijgen en met de relevante partners te delen, werken we aan een zo veilig mogelijke leer- en leefomgeving voor iedere jongere”. Het gaat bijvoorbeeld om het tijdig delen van incidenten op school die kunnen leiden tot strafbare feiten en het geven van voorlichting aan leerlingen, maar ook een social media-beleid op scholen, voldoende beweegaanbod voor jongeren en ondersteuning voor ouders met opvoedvragen. Burgemeester Liesbeth Spies: “Met dit convenant willen we ons met alle ondertekenende partijen ervoor inzetten dat jongeren zo veilig mogelijk kunnen opgroeien en zich ontwikkelen. Zo willen we gelijke kansen tussen jongeren bevorderen en tegelijk werken aan een veilige en leefbare gemeente”. 

Vanaf januari 2023 gaan de ondertekenaars van het convenant aan de slag met actuele thema’s die worden vastgelegd in een jaarplan en die worden vertaald naar concrete acties. Het is de ambitie om ook het basisonderwijs in 2023 bij het convenant te betrekken.