Waarde en karakter van buitengebied voorbereiden op toekomst

In 2021 is onderzoek gedaan naar de staat en toekomst van het buitengebied van gemeente Alphen aan den Rijn. Zoals in de rest van Nederland, heeft ook het buitengebied van Alphen te maken met een groot aantal uitdagingen en opgaven op ruimtelijk, sociaal en economisch gebied. Denk maar aan de stikstofdiscussies, vergrijzing, landbouwtransitie en klimaatverandering. De aanbevelingen uit het onderzoek worden nu op verzoek van burgemeester en wethouder opgenomen in een set projecten en processen voor het buitengebied van Alphen aan den Rijn. Dit programma wordt binnenkort ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

BWB hartBeleven en gebruiken

Door het onderzoek weet de gemeente hoe de inwoners, ondernemers en gebruikers van het buitengebied en de in het gebied actieve organisaties tegen deze uitdagingen aankijken en het buitengebied beleven en gebruiken. Bovendien weet de gemeente nu waar zij trots op zijn als het gaat om hun leef- of werkomgeving en welke kansen zij zien voor een toekomstbestendig buitengebied. De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden op www.buitengebiedalphenaandenrijn.nl (tabblad Resultaten).

Programma Buitengewoon Waardevol Buitengebied

Het coalitieakkoord van het vorige college gaf opdracht voor een plattelandsbeleid. Na het in 2021 uitgevoerde onderzoek werd duidelijk dat er op verschillende vlakken beleid nodig was, voor bijvoorbeeld tiny houses, kleine windmolens en vrijkomende agrarische bebouwing. Daarnaast liepen er al een aantal processen en projecten in het buitengebied die niet onder een van de al bestaande programma’s geplaatst konden worden. Bovendien kwam uit het onderzoek naar voren dat er behoefte was aan een integrale aanpak van de uitdagingen in het buitengebied. De aanbevelingen in dit nieuwe programma Buitengewoon Waardevol Buitengebied liggen daarom voornamelijk in aandachtsgebieden waar nog geen gemeentelijk beleid op is, of waar gezien ontwikkelingen extra inzet op nodig of gewenst is. Het programma heeft een doorlooptijd tot en met 2026.

Bouwstenen

Het programma is samengesteld uit een aantal bouwstenen:

  • Verbetering van het landelijk gebied met onder andere aandacht voor bodemdaling, biodiversiteit, emissiereductie en klimaatadaptatie.
  • Voedsel, vezels en groen van eigen land: alternatieve teelten en bedrijfsvoering, en korte ketens.
  • Optimaal gebruik van het landelijk gebied: duurzame energie, recreatie, circulaire economie en mobiliteit.
  • Nieuw functies voor agrarische bebouwing: vrijkomende agrarische bebouwing, tiny houses en ‘groene’ bedrijvigheid.
  • Ondersteuning voor inwoners, ondernemers en gebruikers: loket, bewustwording en (financiële) ondersteuning.

Elk deelgebied een eigen gebiedsproces

In de omgevingsvisie (Groene gemeente met Lef!) wordt het buitengebied in een aantal deelgebieden opgeknipt. Deze deelgebieden hebben elk een eigen karakter en eigen uitdagingen. Voor elk deelgebied wordt in de komende jaren een participatieproces opgestart, zodat een gezamenlijk beeld ontstaat van wat er moet gebeuren om deze uitdagingen aan te gaan. Hierbij wordt opgetrokken met lopende projecten en processen in de deelgebieden.