Advies Kuijken: 5.500 woningen in Gnephoek Alphen aan den Rijn

Wim Kuijken, voormalig Deltacommissaris, heeft zijn onafhankelijke advies ‘Perspectief voor de Gnephoek en omgeving’ aan minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening aangeboden.

De heer Kuijken acht een scenario met 5.500 nieuwe woningen in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn het meest realistisch. Minister De Jonge neemt het advies over en laat het voorkeursscenario verder uitwerken. Het gemeentebestuur van Alpen aan den Rijn ziet dit als een belangrijke eerste stap in de verdere ontwikkeling van de zo benodigde woningbouw.

Wethouder Van As (Wonen en Bouwen) is blij dat minister De Jonge het advies overneemt. ‘Het adviestraject van de heer Kuijken heeft ertoe geleid dat betrokken partijen dichter bij elkaar gekomen zijn. Ik had op meer woningbouw gehoopt. Gelukkig wordt nu wel erkend dat wij als 100.000+ gemeente in staat moeten zijn om een vitale gemeente te kunnen zijn en blijven. Dat betekent dat er ruimte moet komen voor meer woningen en dat er een grens zit aan binnenstedelijke verdichting. Met deze uitkomst kunnen we een belangrijke stap zetten in de planontwikkeling van de Gnephoek. De betrokkenheid van de heer Kuijken bij het vervolgtraject, geeft ons vertrouwen.’

De heer Kuijken werd begin juni door minister De Jonge gevraagd om advies uit te brengen over woningbouw in de Gnephoek. De centrale vraag was in hoeverre woningbouw zou moeten en kunnen bijdragen aan het realiseren van de woningbouwopgave voor ons land en in de regio. De betrokken overheden hebben daar al langere tijd een verschil van mening over.

Advies Kuijken

In het rapport van Kuijken (pdf, 1,65MB) schetst Kuijken vier scenario’s. Een scenario zonder (extra) woningbouw, maar met een opgave voor het landelijk gebied en drie scenario’s met woningbouw in verschillende omvang, samen met natuur, water en bodem. Het meest realistische scenario bevat volgens Kuijken 5.500 woningen in de hoger gelegen delen van de Gnephoek met stevige bodemgesteldheid.

Hij komt tot de conclusie dat met dit scenario een perspectief voor de ontwikkeling van de polder ontstaat waarin de bestaande natuurwaarden kunnen worden versterkt. En daarnaast de wateropgave en een duurzaam gebruik van de bodem kunnen worden opgepakt en kan worden bijgedragen aan de woningbehoefte en de dynamiek in Alphen aan den Rijn als gemeente met meer dan 100.000 inwoners.

Voor zomer 2023 definitieve beslissing

Minister De Jonge heeft het advies met de bestuurders van de gemeente, de provincie, het Hoogheemraadschap en de regio besproken. Afgesproken is het voorkeursscenario nader uit te werken en te onderzoeken. Dit moet uitmonden in een Masterplan Gnephoek. Gezamenlijk wordt toegewerkt naar een besluit, waarover medio 2023 bestuurlijk wordt overlegd.

Lees hier meer over in het Mogelijk woningbouwgebieden op de website Landschap & Stad.