RES 1.0 Holland Rijnland gereed voor besluitvorming

De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de regio Holland Rijnland is gereed voor besluitvorming.

In deze RES 1.0 beschrijven dertien regiogemeenten, waaronder Gemeente Alphen aan den Rijn, twee waterschappen en de provincie Zuid-Holland de ambities om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Dit betekent dat we veel energie moeten besparen. De energie die we daarna nog nodig hebben, gaan we duurzaam opwekken. Door zonnepanelen te plaatsen op grote daken, maar ook door windturbines en zonnevelden op land. Samen hebben de regiogemeenten, provincie en waterschappen hiervoor zoekgebieden aangewezen langs met name snelwegen, N-wegen en spoorwegen. Deze zijn weergegeven  in een zoekgebiedenkaart. De RES 1.0 wordt in juni 2021 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn en is openbaar. Inwoners kunnen inspreken tijdens de behandeling in de gemeenteraad.

De afgelopen maanden hebben de 13 gemeenten in de regio Holland Rijnland inwoners gevraagd om mee te denken en te praten over de opwek van duurzame energie naar aanleiding van de kansenkaart met zoekgebieden. Dit is gebeurd via verschillende webinars en een online enquête. Gemeente Alphen aan den Rijn is in december 2020 en januari 2021 ook zelf met inwoners, organisaties en bedrijven in gesprek gegaan om meer in te zoomen op de lokale situatie. Hiervoor is een online enquête gehouden en zijn er verschillende webinars georganiseerd. In totaal hebben 3.300 inwoners hieraan deelgenomen. De resultaten van deze gesprekken hebben de lokale overheden in regio Holland Rijnland gezamenlijk verwerkt in de RES 1.0 en in een zoekgebiedenkaart. In gemeente Alphen aan den Rijn wordt vooral ruimte gezocht langs de N11 en op het ITC/PTC-terrein bij Hazerswoude-Dorp en Boskoop. De N207 en N209 zijn als reserve-zoekgebied opgenomen. Wethouder Erik van Zuylen is tevreden: “Het is heel belangrijk dat we voldoende duurzame energie kunnen opwekken in onze regio. Met deze kaart verdelen we de lusten en lasten evenwichtig over de regio”. 

Wat staat er nog meer in de RES?

In Holland Rijnland komt 80% van het energieverbruik voor rekening van woningen en kantoorpanden en het vervoer van mensen en goederen. Daar ziet de regio dan ook veel kansen om snel energie te besparen. Bijvoorbeeld door woningen en kantoorpanden te verduurzamen en meer elektrisch te gaan rijden. In gemeente Alphen aan den Rijn kunnen woningeigenaren nu al een gratis energieadvies aanvragen bij een energiecoach van Energiek Alphen of een duurzaamheidslening aanvragen bij de gemeente. Ook geeft het Duurzaam Bouwloket onafhankelijk advies over het verduurzamen van woningen. Daarnaast bekijken we binnen Holland Rijnland hoe we in de regio meer duurzame warmtebronnen kunnen gebruiken. Denk aan restwarmte via een warmteleiding uit havengebied Rotterdam en aan warmte uit oppervlaktewater (aquathermie). De overgang naar aardgasvrij wonen en het gebruik van lokale warmtebronnen omschrijven we als gemeente afzonderlijk in een eigen Transitievisie Warmte (kijk voor meer informatie op alphenaandenrijn.nl/aardgasvrij).

Vervolg

De RES 1.0 is de eerste grote stap in de uitwerking van de regionale ambities. Iedere twee jaar herzien de samenwerkende overheden binnen Holland Rijnland de RES en vullen deze aan met nieuwe inzichten, technologieën en projecten. In 2023 volgt de RES 2.0. In de tussentijd werken we samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties verder aan de uitvoering van de RES 1.0. Ook bij deze vervolgstappen gaan we inwoners nadrukkelijk betrekken.

Van Klimaatakkoord naar RES

Het kabinet presenteerde in 2019 het Klimaatakkoord. Hierin staan de afspraken om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990, en in 2050 met 95%. Het Klimaatakkoord vertalen dertig regio’s in Nederland naar passende, regionale ambities en maatregelen. Iedere regio stelt hiervoor een RES op, zo ook de regio Holland Rijnland. 

Meer informatie over de RES vindt u op alphenaandenrijn.nl/RES en op wijzijnon.nl.