Groot deel inwoners positief over opwek duurzame energie

De afgelopen maanden hebben de gemeenten in de regio Holland Rijnland inwoners gevraagd om mee te denken en te praten over de opwek van duurzame energie. Dit is gebeurd via een online enquête en via verschillende webinars waar in totaal ruim 3.300 inwoners aan hebben deelgenomen.

In de Regionale Energie Strategie (RES) geeft de regio Holland Rijnland aan hoe en waar we met windturbines en zonnepanelen elektriciteit kunnen opwekken. Er is gezocht naar mogelijke gebieden langs bijvoorbeeld snelwegen, N-wegen en spoorwegen die zijn samengevat in een kansenkaart. Gemeente Alphen aan den Rijn is ook zelf met inwoners, organisaties en bedrijven in gesprek gegaan om meer in te zoomen op de lokale situatie.

Uit de resultaten van de lokale enquête vanuit Gemeente Alphen aan den Rijn over de RES blijkt dat in de meeste kernen rond 75% van de respondenten positief staat tegenover het  opwekken van duurzame elektriciteit in de gemeente. Een derde van de respondenten wil graag financieel participeren in de duurzame opwek van energie via windturbines of zonnevelden. Er is ook veel ondersteuning voor de voorkeursdenkrichting ‘opwek langs snelwegen, N-wegen en spoorwegen’. Daarnaast worden bedrijventerreinen als extra kans genoemd, alsmede plekken die nu al verhard zijn, b.v. grote parkeerplaatsen. De zorgen betreffen met name de gevolgen voor waardevolle landschappen en natuur, hinder door geluid en slagschaduw, het wegvloeien van subsidies naar grote ontwikkelaars of het buitenland en het (nog) niet in beeld brengen van alternatieven.

Aarlanderveen 

Met name inwoners van Aarlanderveen maken zich grote zorgen over de mogelijke plaatsing van windturbines langs de N231 vanwege het cultuurhistorisch waardevolle landschap in Aarlanderveen. Zij zijn nadrukkelijk niet tegen opwek van duurzame energie: er zijn ideeën ingebracht voor andere vormen. Het College heeft daarom geconcludeerd dat het niet gepast is windmolens te plaatsen in een cultuurhistorisch landschap. 
Als mogelijke alternatieve locaties zijn bedrijventerreinen in beeld. Met name het ICT-PCT terrein in Boskoop/Hazerswoude Dorp. Hier is een pilot project gestart om ervaring op te doen met een Local Energy Community (los van het hoofdnetwerk), vanwege de reeds bestaande capaciteitsproblemen op het netwerk. 

Over de Regionale Energie Strategie 

Dertig regio’s in Nederland werken aan een eigen Regionale Energie Strategie, de RES. Alphen aan den Rijn werkt hiervoor samen met 12 andere gemeenten, waterschappen, de provincie, de netbeheerder en andere partijen binnen de regio Holland Rijnland. Samen hebben deze partijen afgesproken dat we in 2050 een energieneutrale regio willen zijn. Dit betekent dat we veel energie moeten besparen en dat we de energie die we daarna nog nodig hebben, duurzaam gaan opwekken. In de RES stellen de partijen in de regio Holland Rijnland als eerste stap een doel voor 2030 en bepalen hoe en waar we met windturbines en zonnepanelen elektriciteit kunnen opwekken. De gemeenten in Holland Rijnland vinden het belangrijk om het aantal windturbines en zonnepanelen dat we nodig hebben eerlijk te verdelen over de regio. Voor de inpassing van windturbines en zonnepanelen is gezocht naar mogelijke gebieden langs bijvoorbeeld snelwegen, N-wegen en spoorwegen, samengevat in een kansenkaart. Met deze kaart kiezen de regiogemeenten nog niet voor locaties waar bijvoorbeeld zonneweides moeten komen. De kaart laat gebieden zien waar mogelijk wind- en/of zonne-energie een plaats zou kunnen krijgen. Er is dus ruimte voor keuzes. 

Infographic
 

Tijdlijn RES