Besluit over lokale maatregelen Hazerswoude-Dorp

De toename van verkeer rondom en door Hazerswoude-Dorp heeft al vele jaren de volle aandacht. Diverse eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat oplossingen hiervoor niet eenvoudig zijn. Het verkeer neemt de komende jaren toe door de groei van het aantal weggebruikers. Niets doen is geen optie.

Daarom willen gemeenten en provincie de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid verbeteren, zowel op de korte termijn (lokale maatregelen Hazerswoude-Dorp), middellange termijn (N207 Zuid) als de lange termijn (Beter Bereikbaar Gouwe). 

Het college heeft op 26 januari 2021 besloten de variant ‘Zuidwestelijke wijkontsluiting’ voor te leggen aan de gemeenteraad. Deze variant bevat een aantal lokale maatregelen die op korte termijn doorgevoerd kunnen worden.

Op 11 februari 2021 zal de commissie Ruimtelijk en Economisch Domein (RED) het voorstel bespreken. De gemeenteraad neemt op 18 februari 2021 een besluit. Deze variant komt mede voort uit het onderzoek dat de Raadswerkgroep Verkeer Hazerswoude en Boskoop het afgelopen jaar heeft uitgevoerd en de uitgangspunten die in de commissievergadering van 18 december 2020 zijn meegegeven. Ook heeft er afstemming plaatsgevonden met de provincie.

Variant Zuidwestelijke wijkontsluiting

De variant “Zuidwestelijk wijkontsluiting” bestaat uit de volgende maatregelen van noord naar zuid beschreven:

 • De directe aansluiting van de Katjesweg op de N209 vervalt. Deze zal via de nieuw aan te leggen noordelijke rotonde worden ontsloten.
 • Er wordt een noordelijke rotonde aangelegd met een aansluiting naar Hazerswoude-Dorp oost tot aan het scholeneiland. Deze rotonde krijgt ook een fietspad.
 • De Burgemeester Warnaarkade wordt afgesloten van de N209.

Op het kruispunt Dorpsstraat / N209 zijn de volgende bewegingen mogelijk:

 • Vanuit het noorden: rechtdoor of linksaf Hazerswoude-Dorp oost in
 • Vanuit het westen: inksaf naar het noorden of rechtdoor naar Hazerswoude-Dorp oost
 • Vanuit het zuiden: rechtdoor naar het noorden of rechtsaf naar Hazerswoude-Dorp oost
 • Vanuit het oosten: rechtsaf naar het noorden of rechtdoor naar het westen

► Dubbele rijstroken vanuit zuid naar noord tussen rotonde Weidelanden en het kruispunt N209/Dorpsstraat.

► Rotonde bij Weidelanden uitbreiden met een extra rijstrook van zuid naar noord.

► Aanleg van een zuidwestelijke wijkontsluiting rondom Hazerswoude-Dorp west met 2 aansluitingen op de bestaande bebouwing: bij de Jan van Eycklaan en de Breitnerlaan.

Door deze maatregelen wordt het verkeer dat Hazerswoude-Dorp west in en uit gaat, uit elkaar gehaald. Hazerswoude-Dorp in vanuit het noorden kan alleen via de nieuw aan te leggen zuidwestelijke wijkontsluitingsweg. Hazerswoude-Dorp west uit kan via de Dorpsstraat (naar het noorden en naar Hazerswoude-Dorp oost) of de zuidwestelijke wijkontsluiting (naar het zuiden).

Bij deze variant is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten die de commissie RED op 18 december 2020 heeft meegegeven:

 • Geen doortrekking van de Noordoostelijke wijkontsluitingsweg vanaf het scholeneiland naar de Dorpstraat.
 • Behoud van zoveel mogelijk bewegingen op de kruising Dorpsstraat / N209;
 • Geen zuidelijk (keer)rotonde met aantakking op het dorp.
 •  Aanleg zuidwestelijk wijkontsluitingsweg vanaf de rotonde Weidelanden rondom Weidelanden met twee aantakkingen: bij de Jan van Eijcklaan en bij de Breitnerlaan.
 • Het ontmoedigen van de N209 door het verlagen van de snelheid en/of voorrang geven op het kruispunt aan de verkeersstromen vanuit het dorp. Dit punt is niet meegenomen in de verdere uitwerking, omdat iedere aanpassing die zorgt voor vermindering van doorstroming op de N455 – N209 richting Hazerswoude-Dorp, ook zorgt voor meer verkeer vanuit Boskoop via de Voorweg naar de Dorpsstraat-oost. Omdat berekeningen laten zien dat de Dorpsstraat-oost al te maken krijgt met een overbelasting, is verdere toename onwenselijk. Wel wordt in overleg met de provincie Zuid Holland gekeken naar ander manieren om verkeer een andere route te laten nemen. 

Kaart

Reageren

Indien u wilt inspreken bij de raadscommissie kunt u dit kenbaar maken bij de griffie via griffie@alphenaandenrijn.nl.

Wat gebeurt er na een positief besluit door de gemeenteraad?

Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt deze variant verder uitgewerkt. De bewoners die te maken krijgen met een van de maatregelen, worden op een later moment uitgenodigd om mee te denken over de (landschappelijke) inrichting. Bovendien wordt de provincie Zuid-Holland na de besluitvorming gevraagd deze variant op te nemen in het Provinciaal Inpassingsplan voor het project N207 Zuid. De gemeente zal voor de lokale wegen een bestemmingsplan opstellen. De inspraakperiode voor beide zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 starten. De daadwerkelijk uitvoering van de maatregelen is voorzien vanaf 2023.

Doorlopen proces om tot dit besluit te komen

In december 2017 heeft de gemeenteraad in het kader van het project N207 besloten tot de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan en diverse lokale maatregelen voor Hazerswoude-Dorp. Bij verdere uitwerking bleek dat de zogenaamde Alphense variant (voor de lokale maatregelen) de doorstroming op de N209 niet voldoende verbeterde.

Dat heeft ertoe geleid dat Gemeente Alpen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland gezamenlijk hebben onderzocht welke maatregelen wel zorgen voor voldoende doorstroming op de N209. Belangrijke voorwaarde was dat ook de leefbaarheid en bereikbaarheid van Hazerswoude-Dorp daarbij moest verbeteren, of in elk geval niet verslechteren.

Uiteindelijk heeft dat in februari 2020 geleid tot de presentatie van een aangepast maatregelenpakket, met een zuidelijke keerrotonde ter hoogte van de Frans Halsstraat met aansluiting op Hazerswoude-Dorp west. Ook dat maatregelenpakket leidde tot veel onrust en onbegrip in Hazerswoude-Dorp. Daarom is voor de zomer de Raadswerkgroep Verkeer Hazerswoude en Boskoop opgericht. 

De raadswerkgroep heeft een aantal (andere) varianten bekeken en vastgelegd in een notitie. Ook heeft zij met divers groepen gesproken over wat zij zien als oplossing voor de verkeersproblematiek in Hazerswoude-Dorp. Dit heeft ertoe geleid dat op 17 december 2020 in de commissie RED de notitie van de raadswerkgroep over maatregelen Hazerswoude-Dorp is besproken in combinatie met de stukken die horen bij de consultatieronde vanuit Beter Bereikbaar Gouwe.

Meer informatie in de presentatie Variant Zuidwestelijke wijkontsluiting (PDF) en op onze website.