Iedereen aan zet

Er wordt al veel gedaan aan participatie binnen de gemeente. De uitgangspunten voor participatie zijn nu op papier gezet in het participatiekader “Iedereen aan zet” en wordt door het college ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meepraten, meedoen of meebeslissen bij het opstellen van de cultuurvisie, het opknappen van een straat en het ontwerpen van een nieuwe speeltuin zijn voorbeelden van participatie. Maar ook inwoners die zelf met een initiatief komen voor bijvoorbeeld een buurttuin is een voorbeeld. Met participatie wil de gemeente inwoners betrekken bij de diverse ontwikkelingen in hun omgeving. In het participatiekader (.pdf, 1.095 kB) staat wat participatie is en welke rol de gemeenteraad, de medewerkers van de gemeente en de inwoner daarbij hebben. Zo maakt de gemeente participatie transparant en expliciet onderdeel van de werkwijze. 

Visie 

Participatie ziet Gemeente Alphen aan den Rijn als: “het tijdig betrekken van inwoners en andere belanghebbenden bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid en/of het realiseren van initiatieven gericht op het verbeteren van de sociale en fysieke omgeving. Daarbij gaan inwoners, ondernemers, gemeentebestuur en de medewerkers met elkaar in gesprek bij het mogelijk of beter maken van elkaars initiatieven”. 

Werkwijze 

De werkwijze uit het participatiekader zorgt ervoor dat vooraf helder en duidelijk is voor iedereen wat de bedoeling is. Bij trajecten waarbij het uiteindelijke besluit wordt genomen door de gemeenteraad, stelt de raad de participatieaanpak vast. In andere gevallen wordt het participatieplan vastgesteld door het college. In de participatie-aanpak staat in ieder geval: 

  • Hoeveel invloed inwoners hebben 
  • Hoe inwoners en belanghebbenden worden betrokken 
  • Waarom dit een passende aanpak is 
  • Wat de rol is van de raad, het college en de andere betrokkenen.

Samen 

Bij het opstellen van het participatiekader is gebruik gemaakt en geleerd van de ervaringen met verschillende participatieprojecten in het afgelopen jaar, de input van ruim 3000 inwoners over hun participatievoorkeuren, raads- en commissieleden, bestuurders en de input van medewerkers. Daarnaast zijn de aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek “Bewonersinitiatieven in Alphen aan den Rijn” over verwerkt.