De heer Van Gemeren ontvangt Lintje

De heer Van Gemeren, woonachtig in Alphen aan den Rijn, ontving op 3 juni 2021 uit handen van burgemeester Spies een Koninklijke onderscheiding (Lintje). Van Gemeren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

LintjeDe heer Van Gemeren was tot eind 2020 huisarts met een eigen praktijk binnen een maatschap in Alphen aan den Rijn. Naast zijn baan als huisarts heeft de heer Van Gemeren binnen zijn hoofdfunctie verschillende bestuurlijke activiteiten opgepakt, maar ook enkele vrijwilligersactiviteiten uitgevoerd.

Van 1982 tot en met 1985 was de heer Van Gemeren actief als arts bij Stichting RESA. Een stichting die mensen met een lichamelijke handicap helpt bij hun revalidatie of dagelijks bewegen. De heer Van Gemeren werd geprezen om zijn kundigheid en zijn betrokkenheid bij de mensen die daar kwamen om te revalideren.

Vanaf begin jaren ’80 was de heer Van Gemeren trouw bezoeker van de vergaderingen van de Plaatselijke Huisartsen Vereniging (PHV). Vanaf 1986 werd hij vertegenwoordiger van de PHV in de Vestigings Advies Commissie (VAC), dit was een instelling van het Intergemeentelijk Overlegorgaan Rijnstreek (IGOR) waarin destijds volgens wettelijk voorschrift het vestigingsbeleid van de huisartsen werd bepaald. In 1990 werd de heer Van Gemeren benoemd tot secretaris, waar hij invloed had op de strategiebepaling van de Regionale Huisartsen Vereniging (RHV), de voormalige PHV.

De heer Van Gemeren is een van de oprichters van de Alphense Huisartsen Coöperatie (AHC), die tot doel heeft de diversiteit aan huisartsen binnen Alphen aan den Rijn te verenigen om zo hun belangen, zorgkwaliteit en werkwijze te behartigen naar alle stakeholders in de regio. Binnen de AHC was de heer Van Gemeren een aantal jaar secretaris. Ook was hij bestuurslid (vanaf 1990) en voorzitter (1995-2005) van het District Huisartsen Vereniging Rijnland & Midden Holland (DHV). Daarna maakte de DHV een transitie door naar een regionale ondersteuning organisatie onder de naam REOS Zorg te Leiden. Onder voorzitterschap van de heer van Gemeren is DHV uitgegroeid tot een stevige organisatie die huisartsen in de regio in volle breedte ondersteunde. In de periode van 2005 tot 2014 was de heer van Gemeren voorzitter van de Raad van Toezicht van deze organisatie.  Een belangrijk resultaat is de ontwikkeling van de functie praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk, zowel voor de somatische zorg als de geestelijke gezondheidszorg. De kennis van zaken, overwogen aanpak en bestuurlijke ervaring van de heer van Gemeren maakte hem tot een belangrijke sturende factor in het functioneren en de ontwikkeling van REOS.

Vanuit de functie van districtsvoorzitter DHV was hij in de periode 1995 tot 2000 lid van het algemeen bestuur van de Landelijk Huisartsen Vereniging.

Vanaf 2006 is Van Gemeren betrokken bij de ontwikkeling van HOED Lupine (Huisartsen Onder Een Dak) door het samengaan van praktijken en een gezondheidscentrum. Daarnaast heeft de heer Van Gemeren zich sterk en succesvol ingezet voor kwaliteitsbeleid op het gebied van praktijkvoering. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de huisartsenpraktijken sinds 2012 zijn gecertificeerd via het instituut NPA (NHG Praktijk Accreditering).

Vanaf 2018 is de heer Van Gemeren zeer actief in het wijkgericht werken en zoekt de samenwerking met de diverse disciplines op. Ook via Alphen op één Lijn (AOEL) zet hij zich in voor de gezondheid van de medemens. Alphen op één Lijn is een koepelorganisatie van vijf Wijk Samenwerkings Verbanden (WSV'en) in Alphen aan den Rijn. De WSV’en worden gevormd door huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten, aangevuld met diëtisten en andere eerstelijs zorgverleners. Hij vervult verschillende taken: voorzitterstaken, begeleidende taken, ondersteunende taken en lerende taken. Hij was voorzitter van een kwaliteitscommissie en voorzitter van het management-teamvoorzittersoverleg. In deze twee functies heeft de heer Van Gemeren een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de ketenzorg aan mensen met een chronische aandoening.

Ook was de heer Van Gemeren actief als huisartsopleider en voor deze functie verbonden aan de vakgroep huisartsgeneeskunde van het LUMC te Leiden.

Sinds 2005 is de heer Van Gemeren lid van de Rotaryclub Alphen-Woubrugge. De heer Van Gemeren heeft veel verschillende functies vervuld, hij is voorzitter geweest en heeft zich in die tijd vanuit de commissie ingezet voor de kwetsbare ouderen en gehandicapten.