Nieuwe cultuurvisie kunst en cultuur verbindt

Wat zou een wereld zijn zonder muziek, schilderijen, toneel en boeken? Kunst en cultuur kleurt ons leven en is een belangrijkonderdeel van onze samenleving en draagt bij aan geluk, talentontwikkeling en sociale verbinding.

Juist nu en na corona tijd, is het belangrijk om ontmoetingen  weer mogelijk te maken en nieuwe inspiratie en nieuwe verbindingen om deze waardevolle sector weer snel op te bouwen.

Deelnemen en bijdragen

Deelnemen en bijdragen aan culturele activiteiten vinden wij belangrijk. Wij zetten in op de deelnemen van alle inwoners en bieden kansen voor iedereen, in beeldende kunst, cultureel erfgoed, film, letteren, musea, muziek of podiumkunsten. Er is lokaal, regionaal en landelijk aanbod, om iets te leren, te maken, te ervaren, te bekijken of te beluisteren, verdeeld over de wijken en dorpen van de gemeente Alphen aan den Rijn. Ook cultuureducatie is hier onderdeel van, bedoeld om kinderen en jongeren laagdrempelig in aanraking te brengen met kunst en cultuur.

Samen met inwoners en culturele veld

Vanaf november 2020 tot mei 2021 heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden met inwoners en betrokken partijen om informatie op te halen voor de nieuwe kunst- en cultuurvisie. Deze reacties zijn meegenomen in de definitieve versie. 

Wat gaat er veranderen? 

Met de vaststelling van de kunst- en cultuurvisie 2021-2030 gaan wij aan de slag om kunst en cultuur in Alphen aan den Rijn een zichtbaar en samenhangend geheel van artistieke, creatieve en culturele uitingen te laten worden. De cultuurmakelaar en cultuurplatform KHABBAZ spelen daarbij een centrale rol om samenwerking te stimuleren, de cultuursector bij te staan bij professionalisering en fondsenwerving en initiatieven aan te jagen. Er wordt in de komende periode, naast de ‘gewone’ uitvoering van de visie ingezet op vier speerpunten. Beeldende kunsten, muziek, podiumkunsten én er komt brede inzet op diversiteit en inclusie. 
Een nieuwe subsidieregeling voor kunst en cultuur wordt een van de instrumenten waarmee de gemeente invloed kan uitoefenen om dit beleid uit te voeren. 
Kunst en cultuur wordt breder verankert in de gemeentelijke organisatie.

Meer informatie?

Lees de kunst- en cultuurvisie 2021-2030 op onze website.