De ontwerpstukken Cultuurhistorie ter inzage

De gemeente Alphen aan de Rijn kent een lange ontwikkelingsgeschiedenis. Dat is terug te zien aan de vele bijzondere historische gebouwen, de naoorlogse wijken en het landschap. We zijn trots op deze rijke geschiedenis. Daarom hebben we de gebouwen en plekken die over het verleden van de gemeente vertellen, aangegeven op de cultuurhistorische waardenkaart.

CultuurhistorieWeten welk erfgoed de gemeente heeft, is een belangrijke eerste stap geweest. Om daadwerkelijk tot bescherming van deze objecten over te kunnen gaan, is de volgende stap deze kaart verankeren in het ruimtelijk beleid van de gemeente. Hiermee bekijkt de gemeente al het erfgoed eenduidig, zodat de cultuurhistorie beschermd blijft. In het afgelopen jaar heeft de gemeente op basis van de cultuurhistorische waardenkaart, de reacties tijdens informatiebijeenkomsten en inspraakreacties gewerkt aan het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp beheersverordening Cultuurhistorie. Ook is gewerkt aan het ontwerp Erfgoedverordening 2021. Hierin staat de werkwijze voor de bescherming van ons erfgoed. Deze ontwerpstukken liggen nu ter inzage.

Reageren

Vanaf 20 mei tot en met 30 juni kunt u digitaal, schriftelijk of mondeling een reactie geven. Deze reactie moet gemotiveerd zijn. Dit betekent dat wij van u vragen om uw reactie te beargumenteren. Meer informatie hierover vindt u in de Week in beeld en op www.alphenaandenrijn.nl/cultuurhistorie.

Nieuwe subsidieregeling Instandhouding Erfgoed 2021

Om erfgoed voor de toekomst te kunnen bewaren is de staat van onderhoud van groot belang.  Omdat het goed onderhouden van historische gebouwen en objecten extra kosten met zich mee kan brengen heeft de gemeente, naar aanleiding van de inspraakreacties, een nieuwe subsidieregeling Instandhouding Erfgoed 2021 opgesteld. Deze subsidieregeling is gericht op het regulier onderhoud van het erfgoed. Naast gemeentelijke monumenten wordt ook het onderhouden van cultuurhistorische waardevolle objecten subsidiabel. De subsidie zal een percentage van de kosten bedragen. De details van deze regeling kunt u vinden op onze www.alphenaandenrijn.nl/cultuurhistorie.

Cultuurhistorische waardenkaart

Een deel van het erfgoed is bekend en beschermd. Dit zijn vooral huizen, bruggen en kerken, maar erfgoed omvat meer, zoals groenstructuren en gedenktekens. Daarom heeft een inventarisatie plaatsgevonden van alle beschermwaardige objecten in de gemeente. Deze zijn inzichtelijk gemaakt in een digitale informatieve cultuurhistorische waardenkaart. De kaart laat vele honderden waardevolle landschappen, landschapselementen, gebouwde objecten en stedenbouwkundige deelgebieden zien. Deze zijn onderverdeeld in drie waarderingsklassen: gemiddeld, hoog en zeer hoog. In april 2019 is de digitale Cultuurhistorische waardenkaart gepresenteerd, met hierop meer dan 2.000 cultuurhistorische objecten. De kaart heeft als basis gediend voor de ontwerpstukken Cultuurhistorie.