Samen buiten sporten en spelen vernieuwd

Ter invulling van de in februari 2020 door de Gemeenteraad geformuleerde motie ‘Visie op buitenspelen’ is de Speelruimtevisie 2020 opgesteld.

Kind aan een schaakbord op straatDe Speelruimtevisie 2020 geeft de wensen en ideeën van onze inwoners en partners op het gebied van spelen en sporten in de openbare ruimte weer. Binnen de Speelruimtevisie staat de ontwikkeling van het kind centraal. Daarnaast is aandacht voor speciale doelgroepen, informele- en flexibele speelruimte en bewegen of sporten voor jong en oud. Natuurlijk ontbreekt ook de participatie, regulier en bij de reconstructies van speelplaatsen, met belanghebbenden niet.
Voor het maken van de visie is eerder is een enquête onder inwoners uitgevoerd. Daarnaast zijn interne- en externe partners op het gebied van spelen en sporten, zoals de Kinderraad, welzijnsorganisaties, speeltuinverenigingen, jongerenwerkers en eigen medewerkers van Maatschappelijke Ontwikkeling en Wijken en Kernen geïnterviewd.

Uit deze Speelruimtevisie 2020 komt het eveneens vernieuwde Speelruimteplan 2021-2024 voort. Deze geeft inzicht in het beleid, het beheer en de uitvoering van de gemeentelijke openbare speelplaatsen. Hiermee krijgt de visie aanwijzingen voor de uitvoering. In het Speelruimteplan 2021-2024 zijn de voorgenomen vervangings- en onderhoudswerkzaamheden met bijbehorende budgetten opgenomen. Deze werkzaamheden zorgen dat de openbare speelplaatsen op het vastgestelde wettelijke veiligheidsniveau in stand gehouden worden. Het Speelruimteplan 2021-2024 sluit aan bij de wensen en ideeën van onze inwoners en partners op het gebied van spelen en sporten. In november legt het college de visie en het plan voor aan de gemeenteraad om er een besluit over te nemen.