Advies over maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe naar colleges

In het programma Beter Bereikbaar Gouwe werken de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, de regio Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland samen om de bereikbaarheid en leefbaarheid rond de Gouwe te verbeteren en de economie te versterken. Deze samenwerkende overheden leggen nu een advies voor aan de colleges van burgemeester en wethouders (B&W) en Gedeputeerde Staten.

Dit advies gaat over een voorgesteld pakket met maatregelen en het vervolgproces. Na de collegevergaderingen in november wordt het advies openbaar gemaakt. In de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) van 30 september 2021 bespraken de bestuurders de effecten van de maatregelen op de bereikbaarheid en andere criteria, de kosten en het advies aan de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten. Ook kwam het draagvlak voor de maatregelen aan bod. Het is duidelijk is dat er ingewikkelde keuzes moeten worden gemaakt. Maar die zijn wel nodig om de knelpunten in het gebied op te lossen. Daarover is iedereen het eens.

Pakketvoorstel

In mei is een voorstel met maatregelen bekendgemaakt. U kunt deze vinden op de website www.beterbereikbaargouwe.nl/pakketvoorstel. Onderdelen van een mogelijk pakket zijn fietspaden, maatregelen op de Gouwe, de Bodegravenboog en een nieuwe weg van Boskoop naar de N11 (met de naam W20). Tussen mei en juli 2021 zijn gesprekken gevoerd met bewoners, bedrijven en belangenorganisaties. Alle reacties zijn vervolgens verwerkt in een draagvlakanalyse. De bestuurders hebben gesproken over de varianten voor de W20 en de rest van het pakket. Hoe het definitieve maatregelenpakket eruitziet, is onderwerp van gesprek in de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten.

Planning en besluit

In oktober bespreken de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten het advies van de BAG. Als zij daarmee instemmen, dan gaat het naar de commissies van de betrokken gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Daarna nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten een besluit over de maatregelen. Geïnteresseerden kunnen inspreken bij de vergaderingen. De data van de vergaderingen worden begin november bekendgemaakt.

Openbare informatiebijeenkomsten

In november volgt informatie over het maatregelenpakket en het vervolgproces. Daarvoor worden weer openbare informatiebijeenkomsten georganiseerd. U vindt alle beschikbare informatie op www.beterbereikbaargouwe.nl. Daarnaast houden wij u via onze website, social media en de Week in beeld op de hoogte van de verdere voortgang.