Elektriciteitsstation bij Hazerswoude-Rijndijk

In de buurt van Hazerswoude-Rijndijk komt een nieuw elektriciteitsstation. De Barrepolder en een deel van de Groenendijkse Polder zijn uitgekozen als voorkeursgebied.

Wat gaat er gebeuren

Netbeheerders TenneT en Liander zijn verantwoordelijk voor het elektriciteitsnet in onze regio. De komende jaren hebben steeds meer inwoners en bedrijven in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude, Kaag en Braassem meer stroom nodig.

Dit komt door uitbreidingen van: 

  • industrie
  • woningbouw
  • mobiliteit
  • overgang naar duurzame energiebronnen, zoals zonneparken en windmolens

Ook in en om het huis gebruiken we ook steeds meer elektriciteit. Denk aan elektrisch vervoer, elektrisch koken en de overgang naar gasloze woningen.

Hierdoor is op een aantal plekken in de regio het maximale vermogen van het elektriciteitsnet bereikt. Om ervoor te zorgen dat iedereen 24/7 (voldoende) elektriciteit kan blijven gebruiken, is uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig. Daarom is een nieuw elektriciteitsstation van 150/50 kilovolt (kV) met ondergrondse kabelverbindingen nodig. De netbeheerders werken hierin nauw samen met de gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Voorkeursgebied bij de Barrepolder en de Groenendijksepolder

Na een intensief onderzoekstraject van TenneT en Liander is, samen met alle gemeenten uit de regio, De Barrepolder en een deel van de Groenendijkse Polder uitgekozen als voorkeursgebied. Bij de keuze is rekening gehouden met de volgende punten:

  • toekomstige functies in het gebied
  • de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen en wegen
  • gevolgen voor de natuur
  • mogelijkheden om het elektriciteitsstation in de omgeving te laten passen

Voorkeursgebied nieuw elektriciteitsstation

Voorkeursgebied in de Barrepolder en een deel van de Groenendijkse Polder

Bijeenkomst en werksessies

In 2022 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd. Er waren ongeveer 50 belangstellenden aanwezig. De vragen en antwoorden die tijden de bijeenkomst zijn besproken kunt u nalezen. 

Op 11 oktober 2022 heeft de 1e werksessie plaatsgevonden. Er waren 12 deelnemers aanwezig. Tijdens de bijeenkomst zijn beelden getoond van het toekomstige elektriciteitsstation. De randvoorwaarden voor de locatie is besproken en gezondheidsaspecten nader toegelicht. 

De 2e werksessie heeft op 22 november plaatsgevonden. Op deze avond zijn er 3 varianten voorgesteld aan 25 deelnemers. Insteek van deze werksessie was om een voorkeur voor een locatie van het elektriciteitsstation te bepalen. De aanwezigen hebben geen advies geformuleerd over een voorkeurslocatie. Wel zijn er inzichten en zorgen gedeeld. Op basis van deze bijdrage heeft de gemeente samen met TenneT en Liander de voorkeursvariant in de Barrepolder aangewezen. Deze locatie valt binnen het plangebied van het toekomstige bedrijventerrein. De locatie bestaat uit twee varianten.

Locatie variant aLocatie variant b

Locatie variant A en B

Hoe gaan we nu verder

Het college heeft op 20 december ingestemd met het voorstel om het elektriciteitsstation in te passen binnen het toekomstige bedrijventerrein. De verdere uitwerking en vormgeving wordt onderdeel van de planvorming van het bedrijventerrein. We zijn in gesprek met diverse partijen om de locatiekeuze verder uit te werken.

Ook gaan we omwonenden in gesprek om tot een verder invulling van het communicatie en participatieproces te komen. Hierover wordt u later geïnformeerd. De gemeente wil met het participatietraject ruimte bieden aan de voorkeuren en ideeën van de omwonende (en andere belanghebbende). En willen in gesprek met u over waar en hoe het transformatorstation binnen het zoekgebied gerealiseerd kan worden. U kunt de aanpak lezen in de participatieaanpak Barrepolder (pdf, 248 kB).