Gemeente in gebreke stellen bij te laat beslissen

Voor aanvragen en bezwaren geldt een termijn waarbinnen de gemeente een besluit moet nemen. Dit heet de beslistermijn. Beslist de gemeente te laat dan kunt u de gemeente in gebreke stellen.

Na het indienen van uw ingebrekestelling heeft de gemeente 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Lukt dat niet, dan heeft u recht op een financiële vergoeding (dwangsom). Deze vergoeding is maximaal € 1.440.

Voorwaarden

  • de wettelijke beslistermijn van uw aanvraag of bezwaar is verstreken
  • uw aanvraag of bezwaar is ontvankelijk en u bent belanghebbende

Kosten

Geen.

Bijzonderheden

  • Bij een aanvraag is de beslistermijn meestal 8 weken. Bij een bezwaar kan de beslistermijn 6 tot 12 weken zijn. Soms gelden andere termijnen op grond van wetgeving.
  • De beslistermijn mag worden verlengd als voor een zorgvuldig besluit extra tijd nodig is. Dan spreken we een nieuwe beslistermijn af.
  • Uw aanvraag is (nog) niet compleet. De gemeente vraagt om aanvullende informatie en geeft aan binnen hoeveel tijd u deze informatie moet aanleveren. Deze extra tijd komt bovenop de weken die nodig is om een beslissing te nemen.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • onderwerp aanvraag of bezwaar
  • zaaknummer of kenmerk
  • datum van aanvraag of bezwaar

U logt in met DigiD of eHerkenning.

Ingebrekestelling indienen »

U ontvangt binnen 2 weken een reactie.