Onderzoek milieu effect

Regio Holland Rijnland heeft een milieu-effectonderzoek, ook wel planMER genoemd, laten uitvoeren om de plannen en ambities in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 te toetsen op milieueffecten. Het rapport laat zien wat de effecten van de energietransitie zijn op het milieu. Het planMER helpt bij de keuzes voor zoekgebieden of locaties voor windturbines of zonnevelden. Maar het is geen bindend advies. Het planMER toont vanuit milieuoogpunt waar er in de regio mogelijkheden zijn, waar aanpassingen in beleid nodig zijn en ook waar het wettelijk niet mogelijk is.

In mei 2020 publiceerde de regio de concept-RES en in maart 2021 de RES 1.0. Om de haalbaarheid van de keuzen in de RES zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, besloten de samenwerkende overheden om een planMER op te stellen. Daarmee was Holland Rijnland, samen met de metropoolregio Eindhoven, één van de twee pilot-regio’s in Nederland die een volledige planMER opstelden.

RES-regio Holland Rijnland gaf adviesbureau Witteveen+Bos opdracht om het milieueffectrapport te schrijven. Hun onderzoek laat per gebied zien wat vanwege de milieueffecten beperkingen zijn om windturbines en zonnevelden te realiseren of om warmtebronnen te gebruiken. Daaruit blijkt dat de ambitie voor een energieneutrale regio niet eenvoudig is, maar wel haalbaar. De RES partners gaan aan de slag met de uitkomsten van het planMER bij het verder vormgeven van de RES en het omgevingsbeleid, bij het zoeken naar geschikte locaties en het verder uitwerken van de warmtetransitie.

Het volledige planMER is terug te lezen op de website van de RES-regio Holland Rijnland: www.wijzijnon.nl. Hier vindt u ook de achttien binnengekomen reacties op het voorlopige planMER met daarop de antwoorden vanuit de RES-regio.